ဗန္တို တိုက္ခိုက္႐ုန္းထြက္နည္းမ်ား – ၁

By Ko Si Thu

ဗန္တို မွ မူေျပာင္းဆင့္ပြားထားတဲ့ နည္းသစ္တစ္မ်ိဳးပါ။ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစရန္ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ တင္ျပထားပါတယ္။ လက္သီးထိုး ခုခံျခင္းသာမက လက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာသူအား တစ္ကြက္တည္းနဲ႔ အက်ခ်ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုပါ။

Bando Arm-Locks

Bando Arm-Locks 1.1

တစ္ဖက္မွ တိုက္ခိုက္လာသူရဲ႕ အရွိန္ကို ရုတ္ခ်ည္း တံု႔ဆိုင္းသြားေစရန္ႏွင့္ လြန္လာေသာ အရွိန္ကို အလိုက္သင့္ ပဲ့ကိုင္ေပးႏိုင္ရန္ ဟန္ခ်က္ထိန္းျခင္း လ်င္ျမန္ျခင္း ေသခ်ာပိုင္ႏိုင္မႈရွိျခင္းသာ လိုပါသည္။ အင္အားမလိုပဲ ရန္သူကို လဲၿပိဳသြားေစႏိုင္လိမ့္မည္။

Bando Arm-Locks

Bando Arm-Locks 1.2

မွတ္ခ်က္။ ။ တစ္ဖက္လူ လက္ေမာင္းဆစ္ ျပဳတ္သြားႏိုင္သည္။ ပခံုးရိုး က်ိဳးႏိုင္သည္။ လည္ပင္းအဆစ္မ်ား ျပဳတ္ထြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ရာတြင္ အထူးဂရုျပဳသင့္ပါေၾကာင္း။

1 thought on “ဗန္တို တိုက္ခိုက္႐ုန္းထြက္နည္းမ်ား – ၁

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s