ဗန္တို တိုက္ခိုက္႐ုန္းထြက္နည္းမ်ား – ၂

By Ko Si Thu

ေနာက္မွ ဟန္႕တား၍ တိုက္ခိုက္ရန္ ေဆာင့္ဆြဲျခင္းခံရလွ်င္

Bando Arm-Locks 2.1

Bando Arm-Locks 2.1

ရုတ္တရက္ အလစ္ဝင္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေရွာင္ထြက္လာစဥ္ ေနာက္မွ လိုက္၍ တိုက္ခိုက္ရန္ ျပင္ဆင္မႈ (ဥပမာ –  ျပႆနာ တစံုတခုေၾကာင့္ စကားမ်ားေနရာမွ သင္သည္ ရန္မျဖစ္လို၍ (ဝါ) တိုက္ခိုက္ရန္ ဆႏၵမရွိသျဖင့္ လွည့္ထြက္လာစဥ္ တစ္ဖက္လူမွ သင့္အား ေနာက္မွ ပုခံုးကို ေဆာင့္ဆြဲကာ ထိုးႀကိတ္မည့္ အေနထားမ်ိဳးတြင္ ရွိေနသည္ ဆိုပါစို႔)

သင့္အား ဆြဲလိုက္ေသာ သူ၏လက္ကို ဖမ္းကိုင္၍ ပံုပါအတိုင္း ကိုယ္ကို သူ၏ လက္ေအာက္မွ လွ်ိဳၿပီးေနာက္ဖက္သို႔ ႐ုတ္တရက္ တစ္ပါတ္လွည့္လိုက္ပါ။

Bando Arm-Locks 2.2

Bando Arm-Locks 2.2

Bando Arm-Locks 2.3

Bando Arm-Locks 2.3

Bando Arm-Locks 2.4

Bando Arm-Locks 2.4

Bando Arm-Locks 2.5

Bando Arm-Locks 2.5

*** အထူးျပဳလုပ္ရန္မွာ***
လ်င္ျမန္မႈႏွင့္ သတိရွိရန္လိုသည္။
ဖမ္းကိုင္ထားေသာလက္သည္ ၿမဲၿမံရမည္။
ကိုယ့္ဟန္ခ်က္ကိုယ္ ထိန္းထားရမည္။
ဘယ္၊ ညာ ေျပာင္း၍ ေလ့က်င့္ထားပါ။

***သက္ေရာက္မႈ***
လက္ေကာက္ဝတ္ အဆစ္ျပဳတ္သြားႏိုင္သည္။
တံေတာင္ဆစ္ လြဲသြားႏိုင္သည္။
လက္ျပင္အ႐ြတ္ ကြာသြားႏိုင္သည္။

မွတ္ခ်က္ – ပံုေသနည္း မဟုတ္ပါ။ နည္းလမ္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ႀကံဳေတြ႕လာေသာ အေျခေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။

One thought on “ဗန္တို တိုက္ခိုက္႐ုန္းထြက္နည္းမ်ား – ၂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s