အေမရိကန္ ခ်က္ေကာင္း တိုက္ကြက္မ်ား (ကြန္ဖူးစိုးျမင့္)

ဆရာႀကီး ကြန္ဖူးစိုးျမင့္ ဘာသာျပန္ေသာ အေမရိကန္ ခ်က္ေကာင္း တိုက္ကြက္မ်ား စာအုပ္ျဖစ္သည္။

Best American Fighting Techniques

အေမရိကန္ ခ်က္ေကာင္း တိုက္ကြက္မ်ား (ကြန္ဖူးစိုးျမင့္)

ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းစနစ္မ်ားသည္ ဂ်ဴဒို၊ ဂ်ဴဂ်စ္ဆု၊ နပမ္း၊ ဆာမားေတး စသည့္ ကမာၻ႕အထက္ျမက္ဆံုး ကိုယ္ခံပညာမ်ားမွ ေကာင္းႏိုးရာရာ နည္းစနစ္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲ က်ေရာက္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အမွန္ပင္ အသံုး၀င္သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ခ်က္ေကာင္း တိုက္ကြက္မ်ား စာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အခန္း(၆)ခန္း ပါ၀င္သည္။
(၁) ေလ့လာသူအားအႀကံေပးျခင္း
(၂) အေမရိကန္ ခ်က္ေကာင္း တိုက္ကြက္မ်ား
(၃) အပိုင္ဖမ္းခ်ဳပ္နည္းမ်ား
(၄) တိုက္ခိုက္႐ုန္းထြက္နည္းမ်ား
(၅) ဖမ္းခ်ဳပ္ကိုင္ေပါက္နည္းမ်ား
(၆) ရဲအရာ႐ွိမ်ားအတြက္ တရားခံဖမ္းနည္းမ်ား စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။

Downloadအသံုးတည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီေနရာ မွာ Download ဆြဲယူ ရ႐ွိႏိုင္ပါၿပီ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s