ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား -၂-

By Ko Soe Gyi

ဗန္တိုလက္သိုင္းအမာပိုင္းက်င့္စဥ္

ပထမအဆင့္

သစ္သားေမာင္းဆံု (သို႔) အ၀က်ယ္သံပံုးထဲတြင္ ပထမအဆင့္ အေနႏွင့္ သဲမ်ားထည့္၍ လက္ေခ်ာင္းမ်ား စုထိုးျခင္း၊ ကားထိုးျခင္း၊ လက္ေခါက္ခၽြန္ (အႏုလက္သီး) (လက္သီးဆုပ္၍ လက္ခလယ္ကို အနည္းငယ္ခၽြန္၍ ေ႐ွ႕သို႔ထုတ္ထားသည့္လက္သီး) ႏွင့္ထိုးျခင္း၊ လက္သီးႏွင့္ထိုးျခင္း တို႔ကို တစ္ေန႔လွ်င္ အခ်က္(၅၀)စီ ထိုးႏွက္ေလ့က်င့္ေပးရမည္။ လက္စုထိုးျခင္း၊ လက္ျဖန္႔ထိုးျခင္း၊ လက္ေခါက္ခၽြန္ထိုးျခင္း၊ လက္သီးထိုးျခင္း တစ္မ်ိဳးလွ်င္(၅၀)၊ ေလးမ်ိဳးေပါင္းအခ်က္(၂၀၀)စီ ျဖစ္သည္။ ဤ ပထမအဆင့္ ကို သံုးလတိတိ ရက္ေပါင္း(၉၀) ေန႔စဥ္မပ်က္မကြက္ ေလ့က်င့္ရမည္။

Myanmar Traditional Boxing Techniques

Myanmar Traditional Boxing Techniques

ေလ့က်င့္ၿပီးတိုင္း မိမိ၏ဆီးမ်ားထည့္ထားေသာခြက္ထဲတြင္ လက္ႏွစ္ဖက္ကို နာရီ၀က္စိမ္ထားရမည္။ နာရီ၀က္စိမ္ၿပီးလွ်င္ အျပင္တြင္ ေနာက္ထပ္နာရီ၀က္ထားၿပီးမွ လက္ကိုေရေဆးရမည္။ ဆီး (သို႔) က်င္ငယ္ေရႏွင့္ မစိမ္ခ်င္လွ်င္ ေဆးဖက္၀င္ေဆးျမစ္၊ ေဆးေခါက္၊ ေဆးရြက္ မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေဖာ္စပ္ထားေသာ ဒဏ္ေၾကေဆးရည္ေကာင္းေကာင္းထဲတြင္ စိမ္ပါ။

ဒုတိယအဆင့္

ဒုတိယအဆင့္ တြင္ ဆန္မ်ားကိုထည့္၍ ပထမအဆင့္မွာကဲ႔သို႔ပင္ လက္ေခ်ာင္းစုထိုးျခင္း၊ ကားထိုးျခင္း၊ လက္ေခါက္ခၽြန္၊ လက္သီးဆုပ္တို႔ႏွင့္ ထိုးျခင္းတို႔ကို တစ္မ်ိဳးလွ်င္ အႀကိမ္(၅၀)စီ ထိုးႏွက္ေလ့က်င့္ရမည္။ ဆန္မ်ားကို မႈန္႔သြားသည္အထိ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ မပ်က္မကြက္ ထိုးႏွက္ေလ့က်င့္ေပးရမည္။ ဆန္မ်ားမႈန္႔သြားလွ်င္ ဆန္အသစ္ထပ္ထည့္၍ မႈန္႔သြားသည္အထိ ထပ္မံေလ့က်င့္ပါ။ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္ထည့္ေသာ ဆန္မ်ားမႈန္႔သြားေအာင္ ထိုးႏွက္ေလ့က်င့္ၿပီးပါက ဒုတိယအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီျဖစ္သည္။

တတိယအဆင့္

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ေသာ တတိယအဆင့္ တြင္ ဆန္ကာခ်ထားေသာ ဆန္ေစ့အရြယ္ ခန္႔ ေက်ာက္စရစ္ခဲ (ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားကို ဆန္ကာထဲတြင္ထည့္၍ ဆန္ေစ့ခ်သလို ခ်လိုက္ေသာအခါ ဆန္ကာေအာက္မွက်လာေသာ ေက်ာက္စရစ္ခဲအေသးမ်ားကို မိမိထည့္မည့္ ေမာင္းဆံု (သို႔) အ၀က်ယ္သံပံုးထဲတြင္ အျပည့္ထည့္ရမည္။ ဤအဆင့္သည္ စစခ်င္းေလ့က်င့္ရမည့္ အတြက္ ျပင္ဆင္ရသည္ပင္ အလြန္ပင္ပန္းသည္) မ်ားကိုထည့္၍ ထိုးႏွက္ေလ့က်င့္ျခင္း ကို ျပဳလုပ္ရမည္။ ဤအဆင့္ကိုက်င့္ခါစတြင္ မိမိ၏ လက္ေခ်ာင္း၊ လက္ေခါက္ခၽြန္၊ လက္သီးတို႔ႏွင့္ ထိုးႏွက္ေသာအခါတြင္ နာက်င္မႈကို အလြန္ခံစားရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအဆင့္ကို က်င့္ခါစမွ တစ္လ (ရက္ေပါင္း ၃၀) ထိ၊ ပထမႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ တို႔ကဲ႔သို႔ အားမာန္ျဖင့္ မထိုးဘဲ ခံသာ႐ံုသာ အင္အားကို အေလွ်ာ႔အတင္းျပဳလုပ္၍ ေလ့က်င့္ရမည္။ တစ္လျပည့္၍ အသားက်ေသာအခါမွပင္ အင္အားကို တိုး၍တိုး၍ ေလ့က်င့္သြားရမည္။ ဤအဆင့္တြင္ လက္ေခ်ာင္းစု၊ ကားထိုးျခင္း၊ လက္ေခါက္ခၽြန္ထိုးျခင္း၊ လက္သီးဆုပ္ထိုးျခင္းတို႔ကို ပထမႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ ကဲ႔သို႔ တစ္ေပါင္းတည္းမလုပ္ရေပ။ လက္ေခ်ာင္းၿပီးမွ လက္ေခါက္ခၽြန္၊ လက္ေခါက္ခၽြန္ၿပီးမွ လက္သီး တစ္မ်ိဳးစီသြားရမည္ ျဖစ္သည္။

တတိယအဆင့္ တြင္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ စုထိုးျခင္း၊ ကားထိုးျခင္းတို႔ကို ေက်ာက္စရစ္မ်ားထဲသို႔ တစ္မ်ိဳးလွ်င္ အခ်က္(၅၀)စီ၊ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္း အခ်က္(၁၀၀) ႏွင့္ လက္ႏွစ္ဖက္ေပါင္း အခ်က္(၂၀၀) တိတိ လက္ေကာက္၀တ္ျမဳပ္သည္အထိ ထိုးထည့္ႏိုင္လွ်င္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ထိုးႏွက္ျခင္း အဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီျဖစ္သည္။

လက္ေခါက္ခၽြန္ႏွင့္ ထိုးႏွက္ေလ့က်င့္ေသာအခါတြင္လည္း လက္တစ္ဖက္လွ်င္ အခ်က္(၅၀) ႏွင့္ လက္ႏွစ္ဖက္ေပါင္း အခ်က္(၁၀၀) လက္သီးျမဳပ္၀င္သြားသည္အထိ ထိုးထည့္ႏိုင္မွ လက္ေခါက္ခၽြန္ (အႏုလက္သီး) အဆင့္ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္သီးႏွင့္ထိုးႏွက္ ေလ့က်င့္ေသာအခါတြင္ မိမိ၏ လက္သီးျဖင့္ ထိုးလိုက္သည့္အ႐ွိန္ေၾကာင့္ သစ္သားေမာင္းဆံု (သို႔) အ၀က်ယ္သံပံုးထဲတြင္ထည့္ထားေသာ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ား တစ္၀က္တိတိ အျပင္သို႔ စဥ္ထြက္ကုန္သည္အထိ ထိုးႏွက္ႏိုင္မွ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။


ဤက်င့္စဥ္သည္ ေ႐ွးျမန္မာတို႔၏ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ဗန္တိုလက္သိုင္း အမာပိုင္းက်င့္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဇဲြလံု႔လႏွင့္ အပင္ပန္းခံႏိုင္မႈတို႔ ေကာင္းမွသာ ေလ့က်င့္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ ဒုတိယအဆင့္တြင္ လက္ေလွ်ာ႔သြားၾကတာမ်ားသည္။ (ကၽြန္ေတာ္လည္း အပါအ၀င္ေပါ႔ဗ်ာ။)

အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ တိုက္ခိုက္ျခင္းအတတ္ပညာရပ္က်င့္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤက်င့္စဥ္ကို သံုးဆင့္လံုးေအာင္ျမင္ၿပီးေသာသူတစ္ေယာက္သည္ တစ္ဖက္ရန္သူက မိမိထက္ ခြန္အားဗလသာလြန္ႀကီးမားသူျဖစ္ပါေစ၊ တစ္ခ်က္တည္းထိုးႏွက္ရံုႏွင့္ ေသသြားေစႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ အဆင့္ကုန္မဆိုထားဘိ ပထမအဆင့္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားေသာ သူသည္ပင္ မိမိထက္ ခြန္အားဗလသာလြန္ေသာသူအား တစ္ခ်က္ဆိုတစ္ခ်က္ အလြန္အထိနာသြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးေခတ္ဗန္တိုပညာရွင္ႀကီးမ်ား သည္ တပည့္တိုင္းကို သင္မေပးပဲ သည္းခံစိတ္႐ွိၿပီး၊ အနစ္နာခံလိုစိတ္႐ွိသည့္ တပည့္မ်ားကို သာ ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားေပးသည့္က်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။ ဤက်င့္စဥ္ ေအာင္ျမင္သြားၿပီဆိုလွ်င္ တိုက္ခိုက္ေရးပညာဘက္၌သာမက ကုသေရးအပိုင္းျဖစ္သည့္ အႏွိပ္ပညာ၊ အေၾကာကိုင္ပညာ တို႔အတြက္ပါ အလြန္အသံုး၀င္သည့္က်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။


အထူးသတိျပဳရန္

ဤက်င့္စဥ္ကိုေလ့က်င့္ရာတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယက်င့္စဥ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ မပ်က္မကြက္ေလ့က်င့္ရမည္။ ရက္မပ်က္ရ။ ရက္ပ်က္လွ်င္ အစကေန ျပန္ေလ့က်င့္ ရမည္။ ေလ့က်င့္ၿပီးတိုင္း မိမိ၏ ဆီး (သို႔) က်င္ငယ္ရည္ (သို႔) ဒဏ္ေၾကေဆးရည္မ်ားထဲတြင္ နာရီ၀က္ – မိနစ္(၃၀)တိတိ စိမ္ေပးရမည္။ စိမ္ၿပီးလွ်င္ အျပင္တြင္ နာရီ၀က္တိတိ ဘာမွမထိမကိုင္ဘဲ ထပ္ထားၿပီးမွ ေရေဆးရမည္။ က်င့္စဥ္ကိုက်င့္ႀကံေနစဥ္အတြင္း အပူ၊ အစပ္ျဖစ္ေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ င႐ုတ္သီးကို လံုး၀မစားရ။ အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္း လံုး၀မေသာက္ရ၊ မစားရ။ ဤအခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာႏိုင္လွ်င္ လံုး၀မက်င့္ပါႏွင့္။ မလိုက္နာႏိုင္ဘဲ ေလ့က်င့္မိပါက မိမိတြင္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အတြင္းဒဏ္ အျပင္းအထန္ျဖစ္၍ မ႐ွဳမလွဒုကၡျဖစ္မည္။


စာၾကြင္း – ဤက်င့္စဥ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာသမား ကၽြန္ေတာ့္အား ေပးခဲ့ေသာ လက္ေရးမူမ်ားထဲမွ နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဆရာသမားကလည္း ဤက်င့္စဥ္ကိုက်င့္မည္ ဆိုလွ်င္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိုက္နာရန္မ်ားကို အတိအက်လိုက္နာရန္ ထပ္ဆင့္ သတိေပးေျပာၾကားေသးသည္။ ထို႔အျပင္ အေကာင္းဆံုးက မိမိကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ ဆရာသမားျဖင့္ေလ့က်င့္တာ အေကာင္းဆံုးဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤက်င့္စဥ္ကို အစတြင္ ကၽြန္ေတာ္ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားေပးရန္မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကိုယ့္လူမ်ိဳး ၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ပညာတစ္ခုကို ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္စိုးသည့္အတြက္ ၀ါသနာရွင္၊ ပညာရွင္မ်ားေလ့က်င့္ရန္ (သို႔) ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာကိုေသရြာမယူစတမ္း ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာစုေဆာင္းသမွ်ထဲက မွ်ေ၀လိုက္ပါသည္။


Downloadျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား-၁- ႏွင့္ -၂- တို႔ကို စာအုပ္အေနႏွင့္ က်က်နန သိမ္းဆည္းလိုသူ၊ ဖတ္႐ွဳလိုသူမ်ား ဒီမွာ download ဆြဲၿပီး ကူးယူႏိုင္ပါၿပီဗ်ာ…

႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။


ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား -၁-

10 thoughts on “ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား -၂-

  1. Pingback: ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား -၁- | Thaing Wizard

  2. ေက်းဇူးပါ ထိုက္ခ်ိစာအုပ္ေလရွိလဲတင္ေပးပါအံုး ဘယ္လိုလဲဆုိတာသိခ်င္လိုပါ

    • ဟုတ္ကဲ့ ထိုက္က်ိစာအုပ္ေတြလဲ ႐ွိပါတယ္။ အျမန္ဆံုး တင္ေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ့မယ္။ ဒါေပမယ့္ နည္းနည္းေတာ့ ေစာင့္ဦးဗ်ာ။ တျခားစာအုပ္ေတြ လုပ္ေနတုန္းမို႔ပါ။

  3. မဂၤလာပါ အကို အခုလိုျမန္မာ့ရိုးရာသိုင္းပညာနဲ အျခားကိုယ္လံုပညာေတြကိုမတိမ္ေကာေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးေနတဲ႔အတြက္ အရမ္းေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ အရမ္းလည္းေလးစားပါတယ္ အျမဲလည္းအားေပးေနပါမယ္ခင္ ဗ်

    • အားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါဗ်ာ။ အသစ္ေတြဆက္ၿပီး တင္ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳစားပါ့မယ္။

  4. ရိုးရာအ ေမြအႏွစ္ေတြကို ျဖန္ ႔ေဝေပးတဲ႔အတြက္ေက်းဇူးပါ

  5. ျမန္​မာ့ရိုးရာလက္​​ေဝွ႔ကိုမတိမ္​​ေကာ​ေအာင္​လက္​ဆင္​့ကမ္​း​ေပးတဲ့အတြက္​​ေလးစားပါတယ္​။​

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s