ျမန္မာ့ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ဓေလ့ (ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း)

ဆရာဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္းရဲ႕ ျမန္မာ့ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ဓေလ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar Traditional Tattoo

ျမန္မာ့ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ဓေလ့ (ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း)

ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ထိုးႏွံပံုေတြကို ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ေတြရ႕မွာျဖစ္ပါတယ္။ သိုင္းပညာနဲ႔ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္ေသာ္လည္း ပတ္သတ္ေနတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တဲ့အရာျဖစ္လို႔ ebook လုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

Downloadစိတ္၀င္စားရင္ေတာ့ ဒီမွာ ကူးယူရ႐ွိႏိုင္ပါၿပီ။

One thought on “ျမန္မာ့ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ဓေလ့ (ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း)

  1. Pingback: Page Layout ျပင္ထားေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား | Thaing Wizard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s