ဂါမ၀ါသီပဲြေက်ာင္း လက္ေ၀ွ႔၊ သိုင္းအတတ္ပညာ အက်ဥ္း

By Ko Soe Gyi

ဂါမ၀ါသီပဲြေက်ာင္း လက္ေ၀ွ႔၊ လက္ပမ္း သိုင္းအတတ္ပညာ အက်ဥ္း

ေ႐ွးျမန္မာတို႔သည္ ပဲြေက်ာင္းလက္ေ၀ွ႔လက္ပန္းအတတ္ကို ေအာက္ပါကဗ်ာႏွင့္ မွတ္သားလြယ္ေအာင္ ဖဲြ႕ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

ေမ်ာက္ေလးကြက္ခ်ိဳး၊ က်ားကိုးကြက္သြား၊ နဂါးေၾကးလွန္၊ ကုမၻဏ္ပန္းခူး၊ ဘီလူးပန္းဆဲြ၊ ပုလဲတဲြသီ၊ နက်ည္ပ်ားတုတ္၊ က်ားပုတ္လက္ၾကမ္း၊ ၀က္၀ံ၀မ္းခဲြ၊ ေမ်ာက္လဲႊေျမလူး၊ ကၽြဲဦးတိုက္ေခြ႕၊ ေမာင္းလဲႊေမြ႕သည္၊ လက္ေ၀ွ႔လက္ပန္း၊ ဆယ့္ႏွစ္ခန္းတည္း။

– ေမ်ာက္ေလးကြက္ မွာ ေျခေလးကြက္ကို ေမ်ာက္၏ လ်င္ျမန္ျခင္းျဖင့္ ခုန္၍ ေ႐ႊ႕ရ၏။

က်ားကိုးကြက္သြား ၌ ေျမျပင္ေပၚ၌ မိန္းမထိုင္ ထိုင္ခ်၍ က်ားသတၱ၀ါ၏ဟန္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရမည္။

ကၽြဲဦးတိုက္ေခြ႕ ေလ့က်င့္ခန္းမွာမူ အလြန္ပင္ပန္း၏။ ခိုင္ခံ့ေတာင့္တင္းေသာ တိုင္တစ္တိုင္၌ ကိုယ့္ရဲ႕ဦးေခါင္းႏွင့္တိုင္း၍ အုန္းဆံဖတ္မ်ားကို ခ်ည္ေႏွာင္၍ ေခါင္းျဖင့္ေဆာင့္ၿပီး ေလ့က်င့္ရ၏။ ကၽြဲဦးတိုက္ေခြ႕ေလ့က်င့္ခန္းကို ေလ့က်င့္ေအာင္ျမင္ေသာအခါ ေခါင္းတိုက္ခ်က္သည္ ရန္သူ၏ရင္၀ကို အေျမႇာက္ဆန္မွန္သလို ခံစားသြားရေအာင္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္မည္။ ဤက်င့္စဥ္ ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ေသာအခါ ေရွ႕သို႔၊ ေနာက္သို႔၊ ဘယ္သို႔၊ ညာသို႔ ေခါင္းဆတ္ျခင္းေလးမ်ိဳးကို ေလ့က်င့္ ရျပန္၏။ ထိုေခါင္းဆတ္ေသာေလ့က်င့္ခန္း၌ အိုးမ်ားကိုႀကိဳးျဖင့္ဆိုင္း၍ ေခါင္းျဖင့္ဆတ္ရ၏။ အိုးမ်ားကဲြေအာင္ ေလ့က်င့္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ အုန္းသီးအခံြကၽြတ္မ်ားကို ကဲြေအာင္ေလ့က်င့္ရမည္။

ဤအဆင့္ေအာင္ျမင္မွ သတ္ကိုးသတ္၊ ေမာင္းကိုးေမာင္းကို ေလ့က်င့္ရသည္။ သတ္ကိုးသတ္ ဆိုသည္မွာ လူ၏ခႏၶာကိုယ္၌ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အဓိကအားကိုး၍ အသံုးျပဳရေသာ အမာပိုင္းကိုးေနရာျဖစ္၏။ ေမာင္းကိုးေမာင္းဆိုသည္မွာ တိုက္ခိုက္ရာ၌ ေရွာင္ျခင္း၊ တိမ္းျခင္း၊ ကြယ္ျခင္း၊ ကာျခင္း၊ ပယ္ျခင္း၊ ခုတ္ျခင္း၊ ညႇပ္ျခင္း၊ ခံျခင္း၊ ညႊတ္ျခင္း၊ ယို႔ျခင္း၊ ယိမ္းျခင္း၊ လိမ္ျခင္း၊ ခုန္ျခင္း၊ လဲႊျခင္းျပဳလုပ္ရာ၌ အသံုးျပဳေသာအပိုင္းကို ေမာင္းဟုေခၚသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သတ္ကိုးသတ္ျဖစ္သည့္ ေခါင္း၊ ဘယ္လက္သီး၊ ညာလက္သီး၊ ဘယ္တံေတာင္၊ ညာတံေတာင္၊ ဘယ္ဒူး၊ ညာဒူး၊ ဘယ္ေျခ၊ ညာေျခတို႔သည္ သတ္ကိုးသတ္ အမာပိုင္းကိုးခုျဖစ္ရာကား ထိုေနရာမ်ားမာေက်ာေစရန္ ေလ့က်င့္ရ၏။ ထို႔အတူ ေမာင္းကိုးေမာင္းဟူေသာ ဘယ္လက္ဖ်ံ၊ ညာလက္ဖ်ံ၊ ဘယ္လက္ေမာင္း၊ ညာလက္ေမာင္း၊ ဘယ္ေပါင္၊ ညာေပါင္၊ ဘယ္ေျခသလံုး၊ ညာေျခသလံုးႏွင့္ ေက်ာကုန္းစသည့္ ေမာင္းကိုးေမာင္းကိုလည္း သြက္လက္လႈပ္ရွားႏိုင္ေစ ရန္ ေလ့က်င့္ရျပန္သည္။

ေရွးျမန္တို႔သည္ေျခကိုေ႐ႊ႕၍ သိုင္းကြက္နင္းရေသာ ေျခကြက္မ်ားကို ျမန္မာ႔စစ္တုရင္ပညာႏွင့္ သံုးပံုဖဲပညာတို႔တြင္ ျမႇပ္ႏွံထားခဲ့သည္။ ေျခကြက္မ်ားမွာ နယ္ကြက္၊ ေလးကြက္ေခၚ စစ္ကဲကြက္၊ ငါးကြက္ေခၚ ဆင္ကြက္၊ ခုႏွစ္ကြက္ေခၚ ျမင္းကြက္၊ ႐ွစ္ကြက္ေခၚ ရထားကြက္၊ ဆယ့္ႏွစ္ကြက္ေခၚ မင္းႀကီးကြက္တို႔ ျဖစ္သည္။ ၎အကြက္မ်ားကို စစ္တုရင္ပညာႏွင့္ သံုးပံုဖဲတို႔တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။ (ဥပမာ-သံုးပံုဖဲရွိ ကုတင္၊ ဆင့္စာ၊ မဲအိုး၊ ေ၀ါ၊ ရင္း၊ ထင္ အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ပံုမ်ားကို အခက္အခဲေၾကာင့္မေဖာ္ျပႏိုင္သည္ကို ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။)

စစ္တုရင္ကြက္၊ သံုးပံုဖဲကြက္မ်ားကို ေျမေပၚ၌ ခ်ဆဲြကာ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ ေျခခ်၍ အမွားအယြင္းမရွိပဲ ျမန္ဆန္သြက္လက္စြာ ေျခရုပ္ေျခသိမ္းမ်ားစြာျဖင့္ လႈပ္ရွားကစားႏိုင္ေအာင္ က်င့္ရသည္။

ထို႔ျပင္ပဲြေက်ာင္းလက္ေ၀ွ႔ပညာႏွင့္ ဗန္တိုလက္သိုင္းပညာတို႔တြင္ အားၿဖိဳျခင္းကိုးမ်ိဳး၊ အားလႊဲျခင္းသံုးမ်ိဳး ဟူ၍ရွိသည္။ ရန္သူ၏ အ႐ွိဳက္ႏွင့္ခ်က္ကို ကန္ထိုး၍ အားၿဖိဳျခင္း၊ ေက်ာရိုး၊ ခါးဆစ္ကို ကန္ေက်ာက္၍ အားၿဖိဳျခင္း၊ လည္မ်ိဳႏွင့္ ကပ္ပယ္အိတ္ကို တစ္ခ်ိန္တည္း တိုက္ခိုက္၍ အားၿဖိဳျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္ေသာ ေပါင္တန္ကုိ ထိုးႏွက္၍ အားၿဖိဳျခင္း၊ ခ်ိဳင္းၾကားႏွစ္ဖက္ကိုထိုး၍ အားၿဖိဳျခင္း၊ ဒူးဆစ္၊ တံေတာင္ဆစ္ကို ထိုးရိုက္ကန္ေၾကာက္၍ အားၿဖိဳျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အတြင္းအျပင္ ေ၀့၀ိုက္၍ ရန္သူ၏အားကိုလဲႊျခင္း၊ ပင့္ထုတ္ဖိပုတ္၍အားလႊဲျခင္း၊ တြန္းပုတ္၍ အတြင္းအျပင္ကို တိုက္ဖ်က္၍ အားလႊဲျခင္းစေသာ အားလဲႊျခင္း သံုးမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေရွးျမန္မာ႔ပဲြေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စိတ္ဓါတ္တည္ၿငိမ္၍ မိမိတို႔၏သိုင္းပညာရပ္မ်ား ထက္ျမက္ေအာင္ သမာဓိက်င့္စဥ္ကိုက်င့္ရသည္။

နဖူးအား”လ”အကၡရာ၊ ညာပခံုး”ယ”၊ ဘယ္ပခံုး”၀”၊ ညာလက္”ဟ”၊ ဘယ္လက္”သ”၊ ညာဒူး”ည”၊ ဘယ္ဒူး”င”၊ ဘယ္ေျခဖ်ား”အ”၊ ညာေျခဖ်ား”င”၊ ရင္၀အား”သုည(၀)”ဟုမွတ္ရ၏။

မိမိ၏စိတ္ကို သုညေနရာသို႔ ပို႔ထားပါ၊ ဘာကိုမွ အာရံုမျပဳပါႏွင့္။ သုညသက္သက္၊ ဗလာသက္သက္ထားပါ။ “လ”လို႔ေအာ္ရင္ စိတ္ကို နဖူးကိုေ႐ႊ႕လိုက္ပါ။ “၀”လို႔ေအာ္ရင္ စိတ္ကို ဘယ္ပခံုးကိုေ႐ႊ႕ပါ။ လူတစ္ေယာက္က ိုေရွ႕မွေအာ္ခိုင္းၿပီး က်င့္ပါ။ ေအာ္ေသာသူက ျဖည္းျဖည္းေအာ္၍ အကၡရာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား အခ်ိန္ညီမွ်ေအာင္ ေခၚေပးရမည္။

ပဲြေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တိုက္ခိုက္ရာ၌ “စ”ဟူေသာ အကၡရာကို အသံလံုၿပီး အသံကို တိခနဲျပတ္ခနဲျဖစ္ေအာင္ ေအာ္ၿပီးမွ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ရန္သူႏွင့္ ရင္တိုက္ခိုက္သည့္အခါ မိမိအသံသည္ လက္နက္တစ္ခုကဲ့သို႔ အားကိုးရသည္။ ” စ”ဟူေသာအသံကို ရင္ေခါင္းမွအသံႏွင့္ လည္ဖ်ားမွအသံ ေပါင္း၍ထုတ္ရ၏။ ၿပီးလွ်င္ လည္ကိုအစ္ေစ၍ အသံကိုျဖတ္ပစ္ရ၏။ အသံကိုစာျဖင့္ ေရးျပ၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ မည္မွ်အင္အားရွိ၍ အစြမ္းထက္ေသာအသံျဖစ္ေပၚလာမည္ကို ကိုယ္တိုင္ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါဟုသာ ေျပာလိုပါသည္။ (စကားခ်ပ္ – တိုက္ခိုက္ေရးပညာေလ့က်င့္သူမ်ား သည္ အဟန္႔ေကာင္းရန္လည္း လိုအပ္သည္။ မိမိ၏ မ်က္လံုးအၾကည့္၊ အသံ၊ ကိုယ္ေနဟန္ထားႏွင့္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္မႈတို႔သည္ တစ္ဖက္ရန္သူအား ရွိန္သြား၊ တန္႔သြားေအာင္ ေလ့က်င့္ထားရေပမည္။)

ျမန္မာတို႔၏ သိုင္းပညာရပ္မ်ားတြင္ တိရစၧာန္တို႔၏ဟန္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရေသာပညာမ်ားလည္းရွိသည္။ တခ်ိဳ႕ကို ျမန္မာ႔အကပညာရပ္မ်ားတြင္ ျမွဳပ္ႏွံထားသည္။

တစ္ဖက္ရန္သူ၏ ထိုးႏွက္ခ်က္ကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ကာ၍ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ေသာ လက္ဆစ္လွည့္အက၊ ကိႏၷရာေက်ာက္ၾကည့္ဟန္အက၊ လိမ္ထားေသာလက္မ်ားကို အလိုက္သင့္ေျဖထုတ္ႏိုင္ေသာ ဆီမီးခြက္အက၊ တစ္ဖက္ရန္သူအားေခါင္းတြင္စိုက္ထားေသာ ဆံထံုးျဖင့္ လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း၊ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေသာ ပန္းစိုက္အကႏွစ္မ်ိဳး၊ တစ္ဖက္ရန္သူ၏ တိုက္ကြက္ကို ပုတ္ႏိုင္ပယ္ႏိုင္ေသာ မွန္ေတာ္႐ွဳအက၊ တစ္ဖက္ရန္သူ၏ လည္မ်ိဳႏွင့္မ်က္လံုးကို ထိုးေဖါက္ႏိုင္ေသာ ေက်ာက္ေကာက္အက၊ တစ္ဖက္ရန္သူ၏ ေျခေထာက္အား ကန္ခ်ိဳးသည့္ တစ္ပင္တိုင္ကကြက္၊ တစ္ဖက္ရန္သူအားတိုက္ခိုက္ရင္း သြက္လက္ စြာေရွာင္တိမ္းႏိုင္သည့္ မင္းသားလက္အက၊ ရန္သူကိုေက်ာေပး၍ တံေတာင္ႏွင့္တြက္သည့္ အေတာင္ပံခတ္၍ ကေသာငွက္အက အစရွိသည္ျဖင့္ပါ၀င္၏။

ဂဠဳန္၊ ေၾကာင္၊ ဗ်ိဳင္း၊ စြန္၊ ေမ်ာက္၊ ေျမြစေသာ တိရစၧာန္တို႔၏ဟန္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေသာပညာမ်ားမွာလည္း တိုင္းတစ္ပါးပညာမ်ားမဟုတ္ ေရွးျမန္မာ႔ပညာစစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (မွတ္ခ်က္။    ။ယခုကၽြန္ေတာ္တင္ျပထားတဲ႔ ပဲြေက်ာင္းပညာအက်ဥ္းဟာ ဆရာမင္းသိခၤေရးသားခဲ့တဲ႔ “ေျပာထံုးျဖစ္ေအာင္ငနက္ေခါင္” စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းပါ။ သံုးပံုဖဲ၊ စစ္တုရင္ကြက္၊ အကဟန္မ်ားအား ပံုႏွင့္တကြ ေလ့လာလိုသူမ်ား “ေျပာထံုးျဖစ္ေအာင္ငနက္ေခါင္” စာအုပ္ကိုသာ ရွာေဖြဖတ္ရၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။)

 ဗဟုသုတရေစရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္လိုသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ မွတ္သားထားသည္မ်ားမွ ပဲြေက်ာင္းပညာအက်ဥ္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။

ယခုေဆာင္းပါးကို ebook အေနနဲ႔ ရယူလိုပါက ဒီေနရာမွာ Download ရယူႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား -၂-

By Ko Soe Gyi

ဗန္တိုလက္သိုင္းအမာပိုင္းက်င့္စဥ္

ပထမအဆင့္

သစ္သားေမာင္းဆံု (သို႔) အ၀က်ယ္သံပံုးထဲတြင္ ပထမအဆင့္ အေနႏွင့္ သဲမ်ားထည့္၍ လက္ေခ်ာင္းမ်ား စုထိုးျခင္း၊ ကားထိုးျခင္း၊ လက္ေခါက္ခၽြန္ (အႏုလက္သီး) (လက္သီးဆုပ္၍ လက္ခလယ္ကို အနည္းငယ္ခၽြန္၍ ေ႐ွ႕သို႔ထုတ္ထားသည့္လက္သီး) ႏွင့္ထိုးျခင္း၊ လက္သီးႏွင့္ထိုးျခင္း တို႔ကို တစ္ေန႔လွ်င္ အခ်က္(၅၀)စီ ထိုးႏွက္ေလ့က်င့္ေပးရမည္။ လက္စုထိုးျခင္း၊ လက္ျဖန္႔ထိုးျခင္း၊ လက္ေခါက္ခၽြန္ထိုးျခင္း၊ လက္သီးထိုးျခင္း တစ္မ်ိဳးလွ်င္(၅၀)၊ ေလးမ်ိဳးေပါင္းအခ်က္(၂၀၀)စီ ျဖစ္သည္။ ဤ ပထမအဆင့္ ကို သံုးလတိတိ ရက္ေပါင္း(၉၀) ေန႔စဥ္မပ်က္မကြက္ ေလ့က်င့္ရမည္။

Myanmar Traditional Boxing Techniques

Myanmar Traditional Boxing Techniques

ေလ့က်င့္ၿပီးတိုင္း မိမိ၏ဆီးမ်ားထည့္ထားေသာခြက္ထဲတြင္ လက္ႏွစ္ဖက္ကို နာရီ၀က္စိမ္ထားရမည္။ နာရီ၀က္စိမ္ၿပီးလွ်င္ အျပင္တြင္ ေနာက္ထပ္နာရီ၀က္ထားၿပီးမွ လက္ကိုေရေဆးရမည္။ ဆီး (သို႔) က်င္ငယ္ေရႏွင့္ မစိမ္ခ်င္လွ်င္ ေဆးဖက္၀င္ေဆးျမစ္၊ ေဆးေခါက္၊ ေဆးရြက္ မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေဖာ္စပ္ထားေသာ ဒဏ္ေၾကေဆးရည္ေကာင္းေကာင္းထဲတြင္ စိမ္ပါ။

ဒုတိယအဆင့္

ဒုတိယအဆင့္ တြင္ ဆန္မ်ားကိုထည့္၍ ပထမအဆင့္မွာကဲ႔သို႔ပင္ လက္ေခ်ာင္းစုထိုးျခင္း၊ ကားထိုးျခင္း၊ လက္ေခါက္ခၽြန္၊ လက္သီးဆုပ္တို႔ႏွင့္ ထိုးျခင္းတို႔ကို တစ္မ်ိဳးလွ်င္ အႀကိမ္(၅၀)စီ ထိုးႏွက္ေလ့က်င့္ရမည္။ ဆန္မ်ားကို မႈန္႔သြားသည္အထိ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ မပ်က္မကြက္ ထိုးႏွက္ေလ့က်င့္ေပးရမည္။ ဆန္မ်ားမႈန္႔သြားလွ်င္ ဆန္အသစ္ထပ္ထည့္၍ မႈန္႔သြားသည္အထိ ထပ္မံေလ့က်င့္ပါ။ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္ထည့္ေသာ ဆန္မ်ားမႈန္႔သြားေအာင္ ထိုးႏွက္ေလ့က်င့္ၿပီးပါက ဒုတိယအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီျဖစ္သည္။

တတိယအဆင့္

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ေသာ တတိယအဆင့္ တြင္ ဆန္ကာခ်ထားေသာ ဆန္ေစ့အရြယ္ ခန္႔ ေက်ာက္စရစ္ခဲ (ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားကို ဆန္ကာထဲတြင္ထည့္၍ ဆန္ေစ့ခ်သလို ခ်လိုက္ေသာအခါ ဆန္ကာေအာက္မွက်လာေသာ ေက်ာက္စရစ္ခဲအေသးမ်ားကို မိမိထည့္မည့္ ေမာင္းဆံု (သို႔) အ၀က်ယ္သံပံုးထဲတြင္ အျပည့္ထည့္ရမည္။ ဤအဆင့္သည္ စစခ်င္းေလ့က်င့္ရမည့္ အတြက္ ျပင္ဆင္ရသည္ပင္ အလြန္ပင္ပန္းသည္) မ်ားကိုထည့္၍ ထိုးႏွက္ေလ့က်င့္ျခင္း ကို ျပဳလုပ္ရမည္။ ဤအဆင့္ကိုက်င့္ခါစတြင္ မိမိ၏ လက္ေခ်ာင္း၊ လက္ေခါက္ခၽြန္၊ လက္သီးတို႔ႏွင့္ ထိုးႏွက္ေသာအခါတြင္ နာက်င္မႈကို အလြန္ခံစားရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအဆင့္ကို က်င့္ခါစမွ တစ္လ (ရက္ေပါင္း ၃၀) ထိ၊ ပထမႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ တို႔ကဲ႔သို႔ အားမာန္ျဖင့္ မထိုးဘဲ ခံသာ႐ံုသာ အင္အားကို အေလွ်ာ႔အတင္းျပဳလုပ္၍ ေလ့က်င့္ရမည္။ တစ္လျပည့္၍ အသားက်ေသာအခါမွပင္ အင္အားကို တိုး၍တိုး၍ ေလ့က်င့္သြားရမည္။ ဤအဆင့္တြင္ လက္ေခ်ာင္းစု၊ ကားထိုးျခင္း၊ လက္ေခါက္ခၽြန္ထိုးျခင္း၊ လက္သီးဆုပ္ထိုးျခင္းတို႔ကို ပထမႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ ကဲ႔သို႔ တစ္ေပါင္းတည္းမလုပ္ရေပ။ လက္ေခ်ာင္းၿပီးမွ လက္ေခါက္ခၽြန္၊ လက္ေခါက္ခၽြန္ၿပီးမွ လက္သီး တစ္မ်ိဳးစီသြားရမည္ ျဖစ္သည္။

တတိယအဆင့္ တြင္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ စုထိုးျခင္း၊ ကားထိုးျခင္းတို႔ကို ေက်ာက္စရစ္မ်ားထဲသို႔ တစ္မ်ိဳးလွ်င္ အခ်က္(၅၀)စီ၊ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္း အခ်က္(၁၀၀) ႏွင့္ လက္ႏွစ္ဖက္ေပါင္း အခ်က္(၂၀၀) တိတိ လက္ေကာက္၀တ္ျမဳပ္သည္အထိ ထိုးထည့္ႏိုင္လွ်င္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ထိုးႏွက္ျခင္း အဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီျဖစ္သည္။

လက္ေခါက္ခၽြန္ႏွင့္ ထိုးႏွက္ေလ့က်င့္ေသာအခါတြင္လည္း လက္တစ္ဖက္လွ်င္ အခ်က္(၅၀) ႏွင့္ လက္ႏွစ္ဖက္ေပါင္း အခ်က္(၁၀၀) လက္သီးျမဳပ္၀င္သြားသည္အထိ ထိုးထည့္ႏိုင္မွ လက္ေခါက္ခၽြန္ (အႏုလက္သီး) အဆင့္ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္သီးႏွင့္ထိုးႏွက္ ေလ့က်င့္ေသာအခါတြင္ မိမိ၏ လက္သီးျဖင့္ ထိုးလိုက္သည့္အ႐ွိန္ေၾကာင့္ သစ္သားေမာင္းဆံု (သို႔) အ၀က်ယ္သံပံုးထဲတြင္ထည့္ထားေသာ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ား တစ္၀က္တိတိ အျပင္သို႔ စဥ္ထြက္ကုန္သည္အထိ ထိုးႏွက္ႏိုင္မွ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။


ဤက်င့္စဥ္သည္ ေ႐ွးျမန္မာတို႔၏ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ဗန္တိုလက္သိုင္း အမာပိုင္းက်င့္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဇဲြလံု႔လႏွင့္ အပင္ပန္းခံႏိုင္မႈတို႔ ေကာင္းမွသာ ေလ့က်င့္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ ဒုတိယအဆင့္တြင္ လက္ေလွ်ာ႔သြားၾကတာမ်ားသည္။ (ကၽြန္ေတာ္လည္း အပါအ၀င္ေပါ႔ဗ်ာ။)

အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ တိုက္ခိုက္ျခင္းအတတ္ပညာရပ္က်င့္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤက်င့္စဥ္ကို သံုးဆင့္လံုးေအာင္ျမင္ၿပီးေသာသူတစ္ေယာက္သည္ တစ္ဖက္ရန္သူက မိမိထက္ ခြန္အားဗလသာလြန္ႀကီးမားသူျဖစ္ပါေစ၊ တစ္ခ်က္တည္းထိုးႏွက္ရံုႏွင့္ ေသသြားေစႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ အဆင့္ကုန္မဆိုထားဘိ ပထမအဆင့္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားေသာ သူသည္ပင္ မိမိထက္ ခြန္အားဗလသာလြန္ေသာသူအား တစ္ခ်က္ဆိုတစ္ခ်က္ အလြန္အထိနာသြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးေခတ္ဗန္တိုပညာရွင္ႀကီးမ်ား သည္ တပည့္တိုင္းကို သင္မေပးပဲ သည္းခံစိတ္႐ွိၿပီး၊ အနစ္နာခံလိုစိတ္႐ွိသည့္ တပည့္မ်ားကို သာ ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားေပးသည့္က်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။ ဤက်င့္စဥ္ ေအာင္ျမင္သြားၿပီဆိုလွ်င္ တိုက္ခိုက္ေရးပညာဘက္၌သာမက ကုသေရးအပိုင္းျဖစ္သည့္ အႏွိပ္ပညာ၊ အေၾကာကိုင္ပညာ တို႔အတြက္ပါ အလြန္အသံုး၀င္သည့္က်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။


အထူးသတိျပဳရန္

ဤက်င့္စဥ္ကိုေလ့က်င့္ရာတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယက်င့္စဥ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ မပ်က္မကြက္ေလ့က်င့္ရမည္။ ရက္မပ်က္ရ။ ရက္ပ်က္လွ်င္ အစကေန ျပန္ေလ့က်င့္ ရမည္။ ေလ့က်င့္ၿပီးတိုင္း မိမိ၏ ဆီး (သို႔) က်င္ငယ္ရည္ (သို႔) ဒဏ္ေၾကေဆးရည္မ်ားထဲတြင္ နာရီ၀က္ – မိနစ္(၃၀)တိတိ စိမ္ေပးရမည္။ စိမ္ၿပီးလွ်င္ အျပင္တြင္ နာရီ၀က္တိတိ ဘာမွမထိမကိုင္ဘဲ ထပ္ထားၿပီးမွ ေရေဆးရမည္။ က်င့္စဥ္ကိုက်င့္ႀကံေနစဥ္အတြင္း အပူ၊ အစပ္ျဖစ္ေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ င႐ုတ္သီးကို လံုး၀မစားရ။ အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္း လံုး၀မေသာက္ရ၊ မစားရ။ ဤအခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာႏိုင္လွ်င္ လံုး၀မက်င့္ပါႏွင့္။ မလိုက္နာႏိုင္ဘဲ ေလ့က်င့္မိပါက မိမိတြင္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အတြင္းဒဏ္ အျပင္းအထန္ျဖစ္၍ မ႐ွဳမလွဒုကၡျဖစ္မည္။


စာၾကြင္း – ဤက်င့္စဥ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာသမား ကၽြန္ေတာ့္အား ေပးခဲ့ေသာ လက္ေရးမူမ်ားထဲမွ နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဆရာသမားကလည္း ဤက်င့္စဥ္ကိုက်င့္မည္ ဆိုလွ်င္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိုက္နာရန္မ်ားကို အတိအက်လိုက္နာရန္ ထပ္ဆင့္ သတိေပးေျပာၾကားေသးသည္။ ထို႔အျပင္ အေကာင္းဆံုးက မိမိကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ ဆရာသမားျဖင့္ေလ့က်င့္တာ အေကာင္းဆံုးဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤက်င့္စဥ္ကို အစတြင္ ကၽြန္ေတာ္ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားေပးရန္မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကိုယ့္လူမ်ိဳး ၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ပညာတစ္ခုကို ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္စိုးသည့္အတြက္ ၀ါသနာရွင္၊ ပညာရွင္မ်ားေလ့က်င့္ရန္ (သို႔) ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာကိုေသရြာမယူစတမ္း ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာစုေဆာင္းသမွ်ထဲက မွ်ေ၀လိုက္ပါသည္။


Downloadျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား-၁- ႏွင့္ -၂- တို႔ကို စာအုပ္အေနႏွင့္ က်က်နန သိမ္းဆည္းလိုသူ၊ ဖတ္႐ွဳလိုသူမ်ား ဒီမွာ download ဆြဲၿပီး ကူးယူႏိုင္ပါၿပီဗ်ာ…

႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။


ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား -၁-

ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား -၁-

By Ko Soe Gyi

Lethwei - Myanmar Boxing

Lethwei – Myanmar Boxing

လက္သီးထိုးအားေကာင္းေအာင္ ေရကို စတီး (သို႔) သံခြက္ႏွစ္လံုးႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး ပက္တင္ပါ။

လက္သီးထိုးခ်က္ျပင္းေအာင္ လက္ေထာက္မတင္ (သို႔) ဒိုက္ထိုးသည့္ ပံုစံအတိုင္း ေက်ာက္စရစ္ခဲ မ်ား ကင္းရွင္း၍ မာေက်ာျခင္း မရွိေသာ ေျမျပင္ေပၚတြင္ လက္သီးဆုပ္ျဖင့္ေထာက္ၿပီး ဒိုက္ထိုးပံုစံအတိုင္းေနပါ။ အသက္ကို ျဖည္းညင္းစြာ ႐ွဴသြင္းပါ။ ထို႔ေနာက္ ႐ွဴထုတ္လိုက္ေသာအခါတြင္ လက္သီးႏွစ္ဖက္ကို အေပၚသို႔ ေျမႇာက္လိုက္ပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျခေထာက္ျဖင့္ခုန္သလို လက္သီးႏွစ္ဖက္အားခုန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ခုန္ရာတြင္ ေျခေထာက္မ်ားကို လုိက္၍မေျမႇာက္ရပါ။ ပံုမွန္အတိုင္း ေျမေပၚတြင္ ဆန္႔ထားပါ။ လက္သီးႏွစ္ဖက္ကို အေပၚသို႔ ေျမႇာက္ပင့္ခုန္လိုက္ သျဖင့္ ျပန္က်ေသာအခါ ေျမျပင္ကို အ႐ွိန္ႏွင့္က်မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေမႇာက္ခုန္ရာတြင္ ကိုယ့္ရဲ႕ခံႏိုင္အားကို ခ်ိန္ဆၿပီးမွသာ ျပဳလုပ္ပါ။ ဤေလ့က်င့္စဥ္ကို စတင္ျပဳလုပ္ခါစတြင္ (၁၀)ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ပါ။ (၅)ရက္လုပ္ တစ္ရက္နားပါ။ ဤသို႔ ေလ့က်င့္၍ ရက္ေပါင္း(၃၀) ျပည့္ေသာအခါ (၅)ႀကိမ္တိုးပါ။ (၅)ရက္လုပ္ တစ္ရက္နား၊ ရက္(၃၀) ျပည့္တိုင္း (၅)ႀကိမ္တိုးျဖင့္ အၾကိမ္ေရ(၅၀)ထိ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။ သတိျပဳရန္မွာ အႀကိမ္(၅၀) ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာအခါ ေနာက္ထပ္ အႀကိမ္ေရ ထပ္မတိုးပါနဲ႔ေတာ႔။ “ငါလုပ္ႏိုင္ပါတယ္” ဆိုၿပီး ေဇာႀကီးစြာႏွင့္ ထပ္မတိုးပါနဲ႔။ ကိုယ္တိုင္ေလ့က်င့္ခဲ့ရ သည့္ အမာပိုင္းေလ့က်င့္စဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမတၱာရပ္ခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္စဥ္က မာန္ႏွင့္ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုျပီး အႀကိမ္ေရမ်ားစြာလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဆရာသမားစကား နားမေထာင္ဘဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ သျဖင့္ ဒုကၡျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ အႀကိမ္(၅၀)ထက္ ပိုၿပီးေတာ့မလုပ္ပါနဲ႔မိတ္ေဆြ။ အႀကိမ္ေရ(၅၀) လုပ္ႏိုင္ၿပီဆိုပါက (၅)ရက္လုပ္ တစ္ရက္နားျဖင့္ ပံုမွန္ အႀကိမ္(၅၀)သာ ျပဳလုပ္သြားပါ။ မိတ္ေဆြရဲ႕ လက္သီးထိုးခ်က္မ်ား မယံုႏိုင္ေအာင္ ျပင္းထန္လာတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ဤေလ့က်င့္စဥ္သည္ ေရွာင္လင္က်င့္စဥ္ အမွတ္(၄၃)  ေခ်ာင္းေနေသာက်ား က်င့္စဥ္ႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ေခ်ာင္းေနေသာက်ား က်င့္စဥ္မွာမူ အဆင့္ေတြ အနည္းငယ္ ပိုပါသည္။

လက္ခံု လက္၀ါး ႏွင့္  လက္၀ါးေစာင္း အ႐ိုက္သန္ေအာင္ ေျခသုတ္ ႀကိဳးေခြ၊ ေျခသုတ္အုန္းဆံေခြတို႔ကို ႐ိုက္က်င့္ပါ။

ဒူးတိုက္ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ ထင္း၊ သစ္သား (လူတစ္ေယာက္ ခ်ိဳးႏိုင္ေသာ အရြယ္အစား) ကို လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ကိုင္၍ ခ်ဳပ္ဒူးတိုက္သည့္အတိုင္း တိုက္ခ်ိဳး၍ က်င့္ပါ။ (ကၽြန္ေတာ့္မိဘေတြက သစ္ခဲြစက္လုပ္တဲ့သူေတြဆိုေတာ့ လက္ေ၀ွ႔သင္ခါစက ဒီဒူးတိုက္တာကို စက္ထဲသြားၿပီး ထင္းေခ်ာင္းေလးေတြနဲ႔ က်င့္တာေပါ႔ဗ်ာ။ လြယ္တယ္ထင္ေပမယ့္ တကယ္က်င့္တဲ႔အခါက် မလြယ္ဘူးဗ်၊ ေတာ္ေတာ္က်င့္ယူရတယ္။)

– ေျခေထာက္ေတြသန္ေအာင္ ဒူးေလာက္နက္ေသာ ေခ်ာင္းေရထဲတြင္ ဆန္၍ေျပးပါ။ ဒူးေလာက္အနက္တြင္ ေျပးႏိုင္လာပါက ခါးအထိနက္ေသာေနရာတြင္ ေျပးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ရင္စို႔အနက္ထိ တိုး၍ေျပးပါ။ အကယ္၍ ကိုယ္ေနထိုင္ရာေနရာမွာ ေခ်ာင္း၊ ျမစ္မရွိပါက ရွိပါေသာ္လည္း အႏၲရာယ္မ်ားပါက၊ ေျမျပန္႔တြင္ ေျခေထာက္အား အေလးပတ္၍ ေျပးျခင္း၊ ေတာင္တက္ ၍ ေျပးျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္ပါ။

ခႏၶာကိုယ္ကို အ႐ိုက္အႏွက္ခံႏိုင္ေအာင္ ေခ်ာင္းေရ၊ ျမစ္ေရထဲသို႔ အျမင့္မွ ခႏၶာကိုယ္ အေ႐ွ႕ပိုင္း၊ ေနာက္ပိုင္း၊ ေဘးပိုင္းစသည္တို႔ႏွင့္ ေရႏွင့္ရိုက္မိေအာင္ ခုန္ခ်ပါ။ စစခ်င္း တစ္ေပအျမင့္မွ စက်င့္ပါ။ ခံႏိုင္လာပါက တျဖည္းျဖည္းတိုး၍ ေျခာက္ေပအျမင့္ကေန ခုန္ခ်၍က်င့္ပါ။ (ေရႏွင့္က်င့္တာပဲ လြယ္တယ္လို႔မထင္နဲ႔မိတ္ေဆြ။ ကၽြန္ေတာ္႔မိဘမ်ား ေနထိုင္ရာ ပြင့္ျဖဴဆိုတဲ့ ေတာၿမိဳ႕ေလးမွာ မုန္းေခ်ာင္းရွိတယ္၊ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ က်င့္ခဲ့တာေပါ႔။ စစက်င့္ခ်င္းက ေရထဲခုန္ခ်က်င့္တာ အလြန္စပ္တယ္ဗ်၊ နာတာထက္ဆိုးတယ္။) ေရႏွင့္ခံႏိုင္ရည္႐ွိလာေသာအခါ သဲျပင္ေပၚသို႔ပစ္ခ်၍ က်င့္ပါ၊ တစ္ေပကေနစ၍က်င့္ၿပီး၊ သံုးေပအျမင့္ထိကေန ခုန္ပစ္ခ်၍ပဲ က်င့္ပါ။ ေလးေပ၊ ငါးေပ၊ ေျခာက္ေပအျမင့္ေတြကေန မလုပ္ပါနဲ႔။ မ႐ွဳမလွ ခံသြားရပါလိမ့္မယ္ဗ်ာ။ ဒီေလ့က်င့္စဥ္ကို က်င့္၍ ၾကာေသာအခါ အေရျပားေတြထူလာၿပီး ေတာ္တန္႐ံုထိုးခ်က္၊ ရိုက္ခ်က္ေတြကို မၿဖံဳေတာ႔ပါ။

လက္ဖ်ံမ်ား၊ ေျခသလံုး႐ိုးမ်ားကို သန္မာ၍ ခံႏိုင္ရည္႐ွိလာေအာင္ ပထမ သစ္ကိုင္းေလးမ်ား စုစည္း၍ လက္ဖ်ံ၊ ေျခသလံုးတို႔ကို ခပ္သာသာေလး ႐ိုက္က်င့္ေပးပါ။ ခံႏိုင္လာပါမွ အားအနည္းငယ္စီတိုး၍ ႐ိုက္ပါ။ အခ်က္သံုးဆယ္ေလာက္ မိမိအားနဲ႔ ႐ိုက္ႏိုင္လာပါက ၀ါးလံုးမာမာတစ္ေတာင္ခန္႔အရြယ္ႏွင့္ ခပ္သာသာလွိမ့္၍က်င့္ပါ။ တျဖညး္ျဖည္းအားစိုက္ဖိလွိမ့္၍ က်င့္ပါ။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ လႊစာ၊ သဲ၊ ေက်ာက္စရစ္ခဲ အနည္းငယ္တို႔ ေရာထားေသာအိတ္အား ကန္၍က်င့္ပါ။ (ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို မက်င့္ခဲ့ရပါဘူး။ အဲဒီအစား “သံမဏိလက္သီး” ရဲ႕ ေျခကန္က်င့္နည္းကုိပဲ က်င့္ခဲ့တာပါ။)


– ေရွးျမန္မာ့လက္ေ၀ွ႔သမား ေတြထဲမွာ သံမဏိလက္သီး ထိလိုက္တိုင္းကဲြ လို႔ အမည္ရတဲ့ လက္ေ၀ွ႔သမားႀကီးတစ္ေယာက္ကို ၾကားဖူးၾကပါသလားမိတ္ေဆြတို႔။ သူ႔ရဲ႕ လက္သီးထိုးေလ့က်င့္စဥ္ေလးကိုပါ တစ္လက္စတည္း ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။ သံမဏိလက္သီး ဟာ အရပ္ ငါးေပႏွစ္လက္မ သာရွိၿပီး သူ႔ေခတ္လက္ေ၀ွ႔သမားေတြထဲမွာ လူလံုးလူဖန္ေသးတဲ့ သူတစ္ေယာက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ပဲြတိုင္းမွာ ႐ွံဳးနိမ့္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ သေရတစ္ပဲြသာရွိခဲ့ၿပီး က်န္တဲ့ပဲြေတြအားလံုးမွာ အျပတ္အသတ္ႏိုင္ခဲ့တာခ်ည္းပါပဲ။ သူ႔လက္သီးနဲ႔ ထိုးလိုက္တိုင္း တစ္ဖက္ၿပိဳင္ဘက္ကို ဘယ္ေနရာထိထိ သူ႔လက္သီးခ်က္ထိလို္က္တဲ့ေနရာတိုင္းဟာ ကဲြထြက္သြားတာခ်ည္းပါပဲ။ ဒါ႔ေၾကာင့္လဲ သံမဏိလက္သီး ထိလိုက္တိုင္းကဲြ ဆိုတဲ့ အမည္ရခဲ့တာပါ။ သူ႔ရဲ႕ ျဖတ္လက္သီးက်င့္နည္း ႏွင့္ ေျခကန္က်င့္နည္း ကိုလဲ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။

ငါးလက္မ၊ ေျခာက္လက္မပတ္လည္ တိုင္တစ္ခုတြင္ အုန္းဆံဖတ္ (အုန္းသီးခံြ) မ်ားအား ကိုယ့္ရဲ႕ လက္သီးႏွစ္ဖက္ေ႐ွ႕သို႔ထိုးရန္ အေနေတာ္အျမင့္တြင္ကပ္၍ခ်ည္ထားပါ။ ထို႔ေနာက္ လက္ေ၀ွ႔သမားတို႔ အသင့္ျပင္ထားသည့္ ပံုစံအတိုင္းေနပါ။ အသက္႐ွဴသြင္းလိုက္ပါ။ အသက္ကို ႐ွဴထုတ္လိုက္သည့္အခါ လက္သီးကိုခ်ည္ထားသည့္ အုန္းဆံဖတ္သို႔ ထိုးလိုက္ပါ။ ေျဖာင့္လက္သီးထိုးနည္းႏွင့္ ထိုးရမည္။ လက္သီးႏွင့္ အုန္းဆံဖတ္ကိုမိမိရရထိုးမိသည့္အခုိက္ လက္သီးကိုျပန္ရုပ္လိုက္ပါ။ ဤသို႔ျပန္႐ုပ္ သည့္အခါတြင္ သတိထားရမည္မွာ လက္သီးႏွင့္အုန္းဆံဖတ္မိမိရရထိုးမိမွ ျပန္႐ုပ္ပါ။ မထိုးမိဘဲ ျပန္မ႐ုပ္ပါႏွင့္။ တကယ္ထိုးသတ္သည့္အခါ အခက္ေတြ႕တတ္ပါတယ္။ ျမန္ဆန္ရန္ မလိုပါ။ အေလ့အက်င့္ရလာသည့္အခါ အလိုအေလ်ာက္ျမန္ဆန္လာပါလိမ့္မည္။ ေလာမႀကီး ပါနဲ႔၊ ေအးေဆးစြာသာ ေလ့က်င့္ပါ။ ေလာႀကီး၍ ျမန္ဆန္စြာ ေလ့က်င့္ပါက မထိေရာက္သည့္အျပင္ တကယ္ထိုးသတ္သည့္အခါႏွင့္ လမ္းေပၚကရန္ပဲြမ်ားတြင္ အခက္အခဲ ေတြ႕႐ံုသာမက ဒုကၡျဖစ္လိမ့္မည္။ ဤကဲ႔သို႔ေလ့က်င့္ျခင္းအား အစပိုင္းတြင္ မိမိထိုးႏိုင္သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္သာ ထိုးပါ။ မထိုးႏိုင္သည့္အခါ ရပ္လိုက္ပါ။ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ျပဳလုပ္ပါက ဒဏ္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဘယ္၊ ညာတစ္လွည့္စီ ထိုးပါ၊ ဘယ္၊ ညာႏွစ္ဖက္ေပါင္း အႀကိမ္ေရ(၁၀၀) ရသည္အထိ ပင္ပန္းမႈမ႐ွိဘဲ ထိုးႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပါ။ (၁၀၀)ထက္ပိုၿပီး အႀကိမ္ေရ မတိုးပါႏွင့္။

ျဖတ္လက္သီးထိုးနည္း

ျဖတ္လက္သီးကို အနီးကပ္သတ္ပဲြမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ (ဥပမာ- မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ရပ္၍ေနေသာရန္သူအား ထိုးျခင္းႏွင့္ ပူးကပ္လံုးေထြးေနသည့္ အခ်ိန္တို႔တြင္ ျဖတ္လက္သီးကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ျဖတ္လက္သီးကို ေဒါင္လိုက္လက္သီး၊ ေျဖာင့္လက္သီး၊ ၀ိုက္လက္သီး အဆင္ေျပသလို သံုး၍ရသည္။)

ငါးလက္မ၊ ေျခာက္လက္မပတ္လည္ တိုင္တစ္လံုးတြင္ ပုဆိုးကို ေခါက္၍ကပ္ၿပီး အေပၚဘက္ႏွင့္ ေအာက္ဘက္တို႔တြင္ ႀကိဳးႏွင့္တိုင္ကို ကပ္ခ်ည္ထားပါ။ အသင့္ျပင္ပံုစံအတိုင္းေနၿပီး မိမိညာလက္ကိုျဖန္႔၍ လက္ေခ်ာင္းထိပ္ဖ်ားမ်ားသည္ ပုဆိုးႏွင့္ခပ္ဖြဖြထိေနပါေစ။ ထို႔ေနာက္ အသက္ကိုျဖည္းညင္းစြာ ႐ွဴသြင္းလိုက္ပါ။ အသက္႐ွဴထုတ္သည့္အခါတြင္ လက္သီးဆုပ္ ၍ ေဒါင္လိုက္လက္သီးျဖင့္ ထိုးထုတ္လိုက္ပါ။ ပစ္မွတ္ႏွင့္လက္သီး ထိမိသည့္အခါ လက္သီးကိုျပန္႐ုပ္၍ ခါးတြင္ကပ္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ဘယ္လက္သီးျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ထိုးပါ။ ညာ၊ ဘယ္ တစ္လွည့္စီ ေအးေဆးျဖည္းညင္းစြာ ထိုးက်င့္ပါ။ လက္သီးႏွစ္ဖက္ေပါင္း အႀကိမ္ေရ(၁၀၀) ရသည္အထိ ထိုးႏိုင္ေအာင္ က်င့္ပါ။ ထိုသို႔ အႀကိမ္ေရ(၁၀၀)ထိ သက္ေတာင့္သက္သာ ထိုးႏိုင္လာပါက ခ်ည္ထားသည့္ပုဆိုးအား အေခါက္တစ္ေခါက္ေျဖ၍ (အ၀တ္ဆိုပါက တစ္ထပ္ေလွ်ာ႔၍) တစ္လထိုးပါ။ ေနာက္ဆံုး ပုဆိုး (သို႔) အ၀တ္မပါပဲ ထိုးႏိုင္လာသည္အထိ က်င့္ပါ။ (ျဖတ္လက္သီးထိုးနည္း ေတာ္ေတာ္အသံုး၀င္ပါတယ္။ စြမ္းရည္ျပပဲြမ်ား တြင္ သစ္သားျပားကို အနီးကပ္ဆတ္ၿပီး ထိုးခဲြျခင္းကို ဤျဖတ္လက္သီးထိုးနည္းကို ေကာင္းမြန္ စြာ ေလ့က်င့္ထားသူဟာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။)

သံမဏိလက္သီး၏ေျခကန္ေလ့က်င့္စဥ္

ကိုယ့္ရဲ႕ ေျခဖ်ားကေန ခါးအထိအျမင့္ကို တိုင္းပါ၊ ေနာက္ထပ္ ေလးေပထပ္ေပါင္းပါ။ (ကိုယ့္ရဲ႕ ေျခဖ်ားကေနခါးအထိ အျမင့္သံုးေပရွိတယ္ ဆိုပါစို႔။ ေနာက္ထပ္ ေလးေပထပ္ေပါင္းပါက ခုႏွစ္ေပ) ခုႏွစ္ေပရွည္တဲ့ ငါးလက္မ၊ ေျခာက္လက္မပတ္လည္ အလံုးေျဖာင့္တိုင္လံုး တစ္လံုးကို ေျမႀကီးထဲတြင္ သံုးေပအနက္ တြင္းတူး၍ စိုက္ပါ။ ဒါဆိုေျမေပၚမွာ တိုင္ဟာေလးေပ ေပၚေနပါလိမ့္မည္။ ေျမေပၚေပၚေနတဲ့ တိုင္ကို အ၀တ္စမ်ားျဖင့္ ငါးလက္မ အထူရေအာင္ က်က်နနစည္းပါ။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ေျခကန္က်င့္ရန္ ရပါျပီ။ ထိုတိုင္ေ႐ွ႕တြင္ လက္ေ၀ွ႔ခင္းသည့္ပံုစံအတိုင္း ရပ္ေနပါ။ အသက္ကို ေျဖးညင္းစြာ ႐ွဴသြင္းပါ။ ႐ွဴထုတ္လိုက္သည့္ အခါတြင္ ေျခကို ပတ္ေျခကန္နည္းအတိုင္း ေျခခြင္ျဖင့္ ၀ိုက္ကန္လိုက္ပါ။ စစခ်င္းတြင္ အားစိုက္၍ မကန္ပါနဲ႔။ အေနေတာ္အားထည့္၍သာ ကန္ပါ။ ဘယ္၊ ညာတစ္ဖက္စီ ဆယ္ႀကိမ္ကန္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေျခခံုျဖင့္ ေျပာင္းကန္ပါ။ ေျခခံုျဖင့္ ဘယ္၊ ညာ ဆယ္ႀကိမ္စီ ပတ္ေျခကန္နည္းအတိုင္း ကန္ၿပီးလွ်င္ ေျခေစာင္းျဖင့္ ေဘးတိုက္ကန္နည္းအတိုင္း ကန္ပါ။ ဤသို႔ကန္ျခင္း အား ေျခခြင္၊ ေျခခံု၊ ေျခေစာင္းတို႔ျဖင့္ ဘယ္၊ ညာတစ္ဖက္လွ်င္ ဆယ္ႀကိမ္ ကန္က်င့္ပါ၊ သံုးလၾကာလွ်င္ စည္းထားေသာ အ၀တ္မ်ားအား တစ္လက္မ ေလွ်ာ႔လိုက္ပါ။ သံုးလျပည့္တိုင္း တစ္လက္မ စီေလွ်ာ႔ရင္း ေနာက္ဆံုး အ၀တ္မ်ား လံုး၀မ႐ွိေတာ႔ဘဲ တိုင္လံုးခ်င္း ကန္ႏိုင္သည့္ အဆင့္အထိေရာက္ေအာင္က်င့္ပါ။ ထိုအဆင့္ထိေရာက္လွ်င္ မိတ္ေဆြရဲ႕ ကန္ခ်က္ေတြ ဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းေအာင္ ျပင္းထန္လာပါလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။ အ၀တ္ငါးလက္မအထူနဲ႔ သံုးလက်င့္ၿပီးရင္ကိုပဲ ကန္ခ်က္ေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ျပင္းထန္ေနပါၿပီ။ (ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ အ၀တ္ကို ႏွစ္လက္မထိေလွ်ာ႔ၿပီး သံုးလက်င့္ၿပီး ခုခ်ိန္ထိ ဤကန္နညး္ကို မက်င့္ျဖစ္ေတာ႔ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ျမတ္ေစာညီေနာင္အဖဲြ႕က “သမထ”ဆန္သည့္ ကန္နည္းကိုသာ ဆရာႀကီးမ်ားကဲ႔သို႔ တိုင္ေပၚတြင္ မဟုတ္ဘဲ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္သာ က်င့္ျဖစ္ပါေတာ႔တယ္။)


တဲြလံုး၊ ထိုးလံုးမ်ား အ႐ွိန္ေကာင္းေအာင္ တဲြေလာင္းခ်ိတ္ထားေသာ ခရမ္းသီး (သို႔) ကေလးကန္သည့္ ေဘာလံုးအရြယ္ က်စ္လ်စ္စြာ လံုးထားသည့္ အ၀တ္လံုးမ်ား၊ ခုေခတ္မွာဆိုရင္ေတာ႔ အားကစားဆိုင္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ ထက္ေအာက္ ႀကိဳးပါေသာေဘာလံုး (လက္သီးအျမန္ထိုးသည့္ ေဘာလံုးမဟုတ္၊ ကၽြန္ေတာ္ရန္ကုန္ေရာက္တုန္း ၀ယ္တုန္းကေတာ့ တစ္လံုးကို ႏွစ္ေသာင္းေပးရပါတယ္။ ဆိုင္လိပ္စာ လိုခ်င္လွ်င္ေတာ့ ျပန္ရွာေပးပါမယ္) ဆယ္လံုးကို ေျခ၊ လက္၊ တံေတာင္၊ ဒူးအတဲြစံုႏွင့္ ထိေအာင္ ထိုးသတ္ေလ့က်င့္ရမည္။ က်င့္ဖန္မ်ားလာေသာ္ အ႐ွိန္ေကာင္းလာသလို ဟန္ခ်က္ေတြပါ ေကာင္းလာ၏။

တဲြလံုးမ်ား ပိုင္ႏိုင္လာေအာင္ လက္သီးေနာက္က တံေတာင္၊ တံေတာင္ေနာက္က ပခံုး၊ ပခံုးေနာက္ ေခါင္း (ခ်ိဳေစာင္း) ႏွင့္ ဆက္တိုက္ၿပီးလွ်င္ ဖမ္းခ်ဳပ္နည္း၊ ပင့္ဒူး၊ ၀ိုက္ဒူး၊ ဒူးစံုက်င့္ ထို႔ေနာက္ ခါးေပၚေပါက္ခ် စသည္ျဖင့္ တဲြလံုးမ်ား၊ ခ်ဳပ္နည္းမ်ား၊ ကိုင္ေပါက္နည္းမ်ားအား က်င့္ဖက္မပါပဲ တစ္ကိုယ္တည္း အၿမဲက်င့္ပါ။

ဟန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုးသတ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ပထမ ခါးေလာက္နက္ေသာ ေရထဲတြင္ လက္သီးထိုး၊ ေျခကန္၊ တဲြလံုးမ်ားကို ေရဆန္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ က်င့္ပါ။ ေရစီးႏွင့္ ေမ်ာမပါသြားေအာင္ က်င့္ႏိုင္ေသာအခါ ရင္ဘတ္အထိနက္ေသာေရတြင္ က်င့္ရမည္။ (ေခ်ာင္း၊ ျမစ္မ႐ွိလည္း ေရကူးကန္မွာ က်င့္ေပါ႔ဗ်ာ…၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လဲ ကၽြန္ေတာ္က်င့္တဲ့နည္းေလး ေျပာပါ႔မယ္။ ေယာဂက်င့္စဥ္ေတြထဲက သစ္ပင္သ႑ာန္က်င့္စဥ္ (Tree Posture) ကို အရင္က်င့္ဗ်ာ။ ငါးမိနစ္ေလာက္ ေနႏိုင္လာၿပီဆို ဟန္ခ်က္ ေတာ္ေတာ္ထိန္းႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီအတိုင္းရပ္ၿပီး လက္သီးထိုး၊ ေျခကို တစ္ဖက္ျခင္း ဒဲ့ဖေနာင့္၊ ပတ္ေျခ၊ တို႔ကို အားသိပ္မစိုက္ဘဲ ျဖည္းျဖည္းက်င့္ပါ။ ေနာက္ပိုင္းက်မွ အားထည့္ၿပီး က်င့္ပါ။


သတိျပဳရန္

တိုက္ခုိက္ေရးပညာေတြ က်င့္တဲ႔အခါမွာ အမ်ားစုက ေလာႀကီးၿပီး တတ္ခ်င္ေဇာ မ်ားတယ္ဗ်။ စိတ္မေလာပါနဲ႔၊ တစ္ဆင့္ခ်င္း ျဖည္းျဖည္းက်င့္ပါ။ နည္းတစ္ခုကိုပိုင္ႏိုင္လာ မွ ေနာက္တစ္နည္း ေျပာင္းက်င့္ပါ။ ေနာက္တစ္ခုက အငယ္ပိုင္းကေလးေတြက ဒီပညာသင္ၿပီးရင္ လမ္းေပၚမွာ အစြမ္းျပခ်င္သဗ်။ သင္တန္းမွာ ေလ့က်င့္ေဖာ္နဲ႔ က်င့္တာ၊ ၿပိဳင္ပဲြေတြမွာ ၿပိဳင္တာေတြနဲ႔ လမ္းေပၚမွာက အမ်ားႀကီး ကြာတယ္ဗ်။ အကြက္ဆဲြေနလို႔ မရဘူ။၊ လက္နီးလက္ ေျခနီးေျခ အသံုးျပဳတတ္ရမယ္။ စိတ္ေအးေအးထားႏိုင္ရမယ္။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ငါတတ္တယ္ဆိုၿပီး လုပ္ေတာ့ ခံလာရတာပဲ ေတြ႕ရတယ္ဗ်။ အဲဒီေတာ့ ပိုင္ႏိုင္ေအာင္က်င့္ပါ။ ပဲြတိုးရေတာ့မယ္ဆို စိတ္ေအးေအးထားပါ။

ေနာက္ထပ္ေျပာခ်င္တာက အခု ကၽြန္ေတာ္အထက္က ေရးခဲ့တဲ့ နည္းစနစ္ေတြသာမက တျခားေသာ သိုင္းပညာေတြ အကုန္ေပါ႔ဗ်ာ၊ မေလ့က်င့္မီ အေၾကာေလွ်ာ႔ပါ၊ လုပ္ၿပီးလွ်င္လည္း အေၾကာေလွ်ာ႔ပါ။ အေၾကာေတြ တင္းေနရင္ ဒဏ္ျဖစ္ရံုမကဘူး၊ ၿပိဳင္ပဲြေတြ၊ လမ္းေပၚက သတ္ပဲြေတြမွာပါ အခက္ေတြ႕မွာပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မယ္ဆို စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ရင္ဆိုင္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆံုး သင္ခဲ့ရတာ “လက္ေ၀ွ႔” ပါပဲ။ တဲြလံုးေတြကေတာ့ အစမွာ ဆရာသင္ေပးတဲ့ အတိုင္း က်င့္ရတာပါ။ ေနာက္က်ဆရာက နည္းစနစ္ေတြကို အၿမဲပံုေသမထားရဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ တကယ္ခ်ၿပီဆို စနစ္အတိုင္း မသြားဘဲ အလ်ဥ္းသင့္သလိုလုပ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ႔ လက္သီးထိုးေလ့က်င့္စဥ္သံုးခု နဲ႔ ေျခကန္ေလ့က်င့္စဥ္တို႔ကို ကၽြန္ေတာ္စက်င့္ရတုန္းက ေတာ္ေတာ္ကို စိတ္မရွည္ခဲ့တာပါ။ ဘာလို႔ဆိုေတာ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာက စစခ်င္း ဆယ္ႀကိမ္စီပဲထိုးခိုင္း၊ ကန္ခိုင္း၊ ငါးရက္လုပ္ တစ္ရက္နားခိုင္းေပါ႔။ ေနာက္မွ သေဘာေပါက္ေတာ႔တယ္။ ငါးရက္လုပ္ တစ္ရက္နားခိုင္းတာဟာ ခႏၶာကိုယ္ကို ျပန္အားျဖည့္ခိုင္းတာပါပဲ။ ႏို႔မို႔ဆို ကားတစ္စီး ဆီျပတ္တဲ႔အခါ ျဖစ္သလို လူလဲအနားမေပးရင္ ေကာင္းေကာင္း ဒုကၡေရာက္တာပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြတို႔ အထက္ပါ ေလ့က်င့္စဥ္ေတြသာမက အျခားေသာ ပညာရပ္ေတြ၊ ေလ့က်င့္စဥ္ေတြကိုလဲ ငါးရက္လုပ္ တစ္ရက္နားၿပီးေတာ႔ က်င့္ပါလို႔ ေျပာပါရေစ။ လက္သီးထိုး၊ ေျခကန္ခ်က္ေတြ ျပင္းေအာင္က်င့္ေတာ႔ တစ္ေန႔မွာ ဘယ္ဆယ္ႀကိမ္၊ ညာဆယ္ႀကိမ္ပဲ လုပ္ရတာဆိုေတာ႔ အားမရဘူးေပါ႔ဗ်ာ၊ အခ်ိန္ကလဲ ၾကာတာကိုး။ အဲဒီေတာ႔ ဆရာမသိေအာင္ အိမ္ေရာက္ရင္ ထပ္လုပ္တာေပါ့။ ျဖစ္ခ်င္ေဇာနဲ႔ အားကိုလဲ အကုန္ထည့္လုပ္တာေပါ့။ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကေတာ႔ ဒဏ္ျဖစ္တာပါပဲ။

အဲဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြတို႔ အထက္ေဖာ္ျပပါ လက္သီးထိုး၊ ေျခကန္နည္းေတြ က်င့္ေတာ႔မယ္ဆို စစခ်င္း ဆယ္ႀကိမ္သာ လုပ္ပါ၊ ငါးရက္လုပ္ တစ္ရက္နားၿပီး ျပန္လုပ္တဲ႔အခါ ငါးႀကိမ္စီ တိုးသြားပါ။ ေနာက္ဆံုး ဘယ္၊ ညာႏွစ္ဖက္ေပါင္း အၾကိမ္ေရ(၁၀၀)စီ လုပ္ႏိုင္ၿပီဆို ထပ္မတိုးပါနဲ႔ေတာ့။


အားလံုးေသာမိတ္ေဆြမ်ား ကၽြန္ေတာ္တိုက္ခိုက္ေရးပညာေတြထဲမွာ ဆရာနဲ႔အေသအခ်ာေလ့က်င့္ တာ ျမန္မာ႔လက္ေ၀ွ႔ပညာ ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီပညာကို သင္ေပးသူ၊ ေနာက္ၿပီး တျခားေသာ တိုက္ခိုက္ေရး ပညာအမ်ိဳးအစားမ်ားအား ရွင္းလင္းသင္ၾကားေပးခဲ့တဲ႔ ကၽြန္ေတာ္႔ဆရာနာမည္က ဦးေအာင္၀င္း ပါ။ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕ က ျဖစ္ပါတယ္။ သိုင္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္မ်ား၊ သူ႔ရဲ႕လက္ေရးနဲ႔ မွတ္ထားတဲ႔ နည္းစနစ္မ်ားအား ကၽြန္ေတာ့္အား အကုန္ေပးခဲ့တာပါ။

ဗန္တိုပညာ ကိုေတာ့ မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ ျမန္မာ႔လက္႐ံုးတံခြန္ သိုင္းသင္တန္းမွာ သူငယ္ခ်င္းသံုးေယာက္နဲ႔ အတူ သင္ၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။ အေျခခံေျခကြက္နဲ႔ ဓါးေျမႇာင္သမားကို ခုခံတိုက္ခိုက္နည္း၊ အေျခခံတုတ္သိုင္းတို႔အထိပဲ သင္ၾကားခဲ့ရပါတယ္…

ဆရာဦးေအာင္၀င္း က လက္ေ၀ွ႔ပညာ နဲ႔ အထက္ေဖာ္ျပပါ က်င့္စဥ္ေတြကို သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အဖိုး က မိုးႀကိဳးလက္သီး(၁၆)ခ်က္ ဆိုတဲ့ လက္သီးထိုးနည္း၊ ၀က္အူရစ္ လက္သီးထိုးနည္း၊ ႏွစ္ဆင့္ထိုးနည္း တို႔ကို သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ ငယ္တုန္းက သင္ခဲ့ရတာဆိုေတာ႔ မိုးႀကိဳးလက္သီး(၁၆)ခ်က္ ကို ေလ့က်င့္ခဲ့ေပမယ့္ သေဘာမေပါက္ခဲ့ဘူး။ ဆရာၾကီးဦးစင္ခ်ိဳင္ ကိုလဲ နာမည္သာသိၿပီး က်န္တဲ႔အေၾကာင္း မသိခဲ့ရပါဘူး။ ေနာက္မွ ဟသၤာတလွ်ပ္စစ္ က ဆရာဦးၾကည္၀င္း ရဲ႕ ေဆာင္းပါးေတြေၾကာင့္ သေဘာေပါက္ခဲ့ရတာပါ။ ေနာက္မ်ားမွ ဗန္တိုလက္သိုင္းေလ့က်င့္စဥ္ နဲ႔ ဗန္းေမာ္ကြန္ဖူးပညာစဥ္ က လွ်ပ္စစ္လက္သီး တို႔ကို ထပ္တင္ေပးပါဦးမယ္ဗ်ာ။

ဆက္ပါဦးမည္…


ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား -၂-

ဗန္တို တိုက္ခိုက္႐ုန္းထြက္နည္းမ်ား – ၂

By Ko Si Thu

ေနာက္မွ ဟန္႕တား၍ တိုက္ခိုက္ရန္ ေဆာင့္ဆြဲျခင္းခံရလွ်င္

Bando Arm-Locks 2.1

Bando Arm-Locks 2.1

ရုတ္တရက္ အလစ္ဝင္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေရွာင္ထြက္လာစဥ္ ေနာက္မွ လိုက္၍ တိုက္ခိုက္ရန္ ျပင္ဆင္မႈ (ဥပမာ –  ျပႆနာ တစံုတခုေၾကာင့္ စကားမ်ားေနရာမွ သင္သည္ ရန္မျဖစ္လို၍ (ဝါ) တိုက္ခိုက္ရန္ ဆႏၵမရွိသျဖင့္ လွည့္ထြက္လာစဥ္ တစ္ဖက္လူမွ သင့္အား ေနာက္မွ ပုခံုးကို ေဆာင့္ဆြဲကာ ထိုးႀကိတ္မည့္ အေနထားမ်ိဳးတြင္ ရွိေနသည္ ဆိုပါစို႔)

သင့္အား ဆြဲလိုက္ေသာ သူ၏လက္ကို ဖမ္းကိုင္၍ ပံုပါအတိုင္း ကိုယ္ကို သူ၏ လက္ေအာက္မွ လွ်ိဳၿပီးေနာက္ဖက္သို႔ ႐ုတ္တရက္ တစ္ပါတ္လွည့္လိုက္ပါ။

Bando Arm-Locks 2.2

Bando Arm-Locks 2.2

Bando Arm-Locks 2.3

Bando Arm-Locks 2.3

Bando Arm-Locks 2.4

Bando Arm-Locks 2.4

Bando Arm-Locks 2.5

Bando Arm-Locks 2.5

*** အထူးျပဳလုပ္ရန္မွာ***
လ်င္ျမန္မႈႏွင့္ သတိရွိရန္လိုသည္။
ဖမ္းကိုင္ထားေသာလက္သည္ ၿမဲၿမံရမည္။
ကိုယ့္ဟန္ခ်က္ကိုယ္ ထိန္းထားရမည္။
ဘယ္၊ ညာ ေျပာင္း၍ ေလ့က်င့္ထားပါ။

***သက္ေရာက္မႈ***
လက္ေကာက္ဝတ္ အဆစ္ျပဳတ္သြားႏိုင္သည္။
တံေတာင္ဆစ္ လြဲသြားႏိုင္သည္။
လက္ျပင္အ႐ြတ္ ကြာသြားႏိုင္သည္။

မွတ္ခ်က္ – ပံုေသနည္း မဟုတ္ပါ။ နည္းလမ္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ႀကံဳေတြ႕လာေသာ အေျခေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဗန္တို တိုက္ခိုက္႐ုန္းထြက္နည္းမ်ား – ၁

By Ko Si Thu

ဗန္တို မွ မူေျပာင္းဆင့္ပြားထားတဲ့ နည္းသစ္တစ္မ်ိဳးပါ။ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစရန္ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ တင္ျပထားပါတယ္။ လက္သီးထိုး ခုခံျခင္းသာမက လက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာသူအား တစ္ကြက္တည္းနဲ႔ အက်ခ်ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုပါ။

Bando Arm-Locks

Bando Arm-Locks 1.1

တစ္ဖက္မွ တိုက္ခိုက္လာသူရဲ႕ အရွိန္ကို ရုတ္ခ်ည္း တံု႔ဆိုင္းသြားေစရန္ႏွင့္ လြန္လာေသာ အရွိန္ကို အလိုက္သင့္ ပဲ့ကိုင္ေပးႏိုင္ရန္ ဟန္ခ်က္ထိန္းျခင္း လ်င္ျမန္ျခင္း ေသခ်ာပိုင္ႏိုင္မႈရွိျခင္းသာ လိုပါသည္။ အင္အားမလိုပဲ ရန္သူကို လဲၿပိဳသြားေစႏိုင္လိမ့္မည္။

Bando Arm-Locks

Bando Arm-Locks 1.2

မွတ္ခ်က္။ ။ တစ္ဖက္လူ လက္ေမာင္းဆစ္ ျပဳတ္သြားႏိုင္သည္။ ပခံုးရိုး က်ိဳးႏိုင္သည္။ လည္ပင္းအဆစ္မ်ား ျပဳတ္ထြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ရာတြင္ အထူးဂရုျပဳသင့္ပါေၾကာင္း။

သမိုင္းထဲက အေမ့ေလ်ာ့ခံ အားကစား (သုိ႔မဟုတ္) ဗန္တို

“ျမန္မာ့သုိင္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္း” ဆုိတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္က ယိုင္နဲ႔ေနသလို ေက်ာင္းဝင္းထဲ မွာလည္း ျမက္ေတြက ေျခသလံုးျမဳပ္မတတ္ရွည္လို႔ေတာင္ ေနပါၿပီ။ ေရၫႇိေတြဖုံးေနလုိ႔ သိုင္းကသလို ဟန္ခ်က္ထိန္းၿပီး ေလွ်ာက္ေနရတယ္။

အားကစားဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာ ရွိေပမယ့္ ပုဂၢလိကသူေဌးတဦး တည္ေထာင္ထားတဲ့ ဒီေက်ာင္းရဲ႕ ေက်ာင္းအုပ္က အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္  ဦးေအာင္ေဌးပါ။

Myanmar Thaing Federation

Myanmar Thaing Federation

“ဖက္ဆစ္ကုိ ေတာ္လွန္ခဲ့တာလည္း ျမန္မာ့သုိင္းပဲ။ ၿဗိတိသွ်ကုိ ႏွင္ထုတ္္ခဲ့တာလည္း ျမန္မာ့သုိင္းပဲ ဒါေပမယ့္ ငါတုိ႔လူမ်ိဳးက ငါတုိ႔သုိင္းကုိ ေမ့ထားတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ” လို႔ ဆရာႀကီးက ေျပာရင္း သက္ျပင္းရွည္တခ်က္ ခ်လိုက္ပါတယ္။

“ျမန္မာေတြ အျပစ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာ့သုိင္းက နယ္ခ်ဲ႕ေတြကုိ အထိနာတဲ့အခါ ေျခာက္လက္မ လက္နက္ကုိင္ရင္ ပုဒ္မ ဘယ္ေလာက္၊ ဓါးေတြ၊ လွံေတြကုိ ပန္းပဲေတြကလုပ္ရင္ ပုဒ္မဘယ္ေလာက္ဆုိၿပီးေတာ့ ဒီပညာကုိ ႏွိပ္ကြပ္ပစ္ၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ငါတုိ႔အဖုိးေတြ၊ အဖြားေတြက ဘာျဖစ္လာလဲ။ သုိင္းပညာသင္ရင္ လူဆုိးျဖစ္လိမ့္မယ္ မသင္နဲ႔။ အဲလုိေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ အဲဒီ ကုိလုိနီအေမြဟာ အခုထိပါလာတုန္းပဲ။ သုိင္းပညာဆုိတာ ဘာသာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အတူယွဥ္တြဲၿပီး ေပၚေပါက္လာတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးပညာကြ” လို႔ ဆက္ေျပာပါတယ္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ၁ဝ ရပ္ကြက္ ကန္သာယာလမ္းမွာရွိတဲ့ သိုင္းသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ပံုမွန္သင္ခ်ိန္နဲ႔ သင္တန္းသားရယ္လို႔မရွိဘဲ တကၠသိုလ္ေတြ၊ ေက်ာင္းေတြကေန တခါတရံလာတတ္သူေတြကို သင္ေပးရတာပါ။ ေက်ာင္းက အဓိက သင္ေပးတာက စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းအတြက္ ေငြေထာက္ပံ့တာ ကေတာ့ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ေျမေပၚမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေလးခုအေက်ာ္မွာ တေက်ာ့ျပန္ ျပန္ျမင္ရမယ့္ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲႀကီးျဖစ္တဲ့ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အာဆီယံဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗန္တုိနဲ႔ အခ်က္အလက္ခ်င္း အေတာ္ေလး ဆင္တူတဲ့ ဗီယက္နမ္ ဗီုဗီနမ္ကို လက္ခံထည့္သြင္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာ့သုိင္းပညာ အေျခခံေျခာက္မ်ဳိးျဖစ္တ့ဲ ဗန္တို၊ ဗန္ရွည္၊ လက္ေဝွ႔၊ လက္ေပြ႕၊ လက္ပမ္း၊ နပမ္းဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။

ဗန္တုိဆုိတာကေတာ့ လက္နက္မဲ့ တုိက္ခုိက္နည္း။ ဗန္ရွည္ဆုိတာကေတာ့ လက္နက္နဲ႔ တုိက္ခုိက္နည္း။ လက္ေဝွ႔ ဆုိတာကေတာ့ အမာခံတုိက္တဲ့စနစ္။ နပမ္းဆုိတာက အားခ်င္းၿပိဳင္တဲ့ပြဲ။ လက္ေပြ႕ဆုိတာကေတာ့ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ အသားေပးတဲ့ ပြဲေတြပါ။ လက္ပမ္းဆိုတာကေတာ့ အားခ်င္းၿပိဳင္ၿပီးလံုးခ်ိန္မွာ ျဖည္ရတဲ့နည္းလို႔ ဆိုပါတယ္။ လက္ေဝွ႔ကေတာ့ လူသိအမ်ားဆံုးပါ။ ဒါေပမယ့္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ၫြန္႔ဝင္းတုိ႔ ေခတ္ကတည္းက “ဗန္တုိလူေလး” ဆုိတဲ့ဇာတ္ကားဟာ ေအာင္ျမင္လူႀကိဳက္မ်ား ခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားတကားျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတာင္မွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္မလာခဲ့တာ။ ႐ိုးရာအားကစားတစ္ခုအေနနဲ႔ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္လဲ။

ဗန္တုိသုိင္းပညာဆုိတာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး အသက္ ၂၀ ေက်ာ္အရြယ္ လူငယ္ ခုႏွစ္ဦးကုိ မဇၥ်ိမက ေမးျမန္းၾကည့္တဲ့ေနရာမွာ အားလုံးက တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း ေျဖၾကပါတယ္။ “ၾကားေတာ့ ၾကားဖူးတယ္၊ တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးဘူး” တဲ့။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ ဗန္တုိလူေလးႏွင့္ သူဇာ ဆုိတဲ့ဇာတ္ကား ၾကည့္ဖူးတယ္။ အဲဒီအထဲက ၫြန္႔ဝင္း သုိင္းခ်တာေတြ႕ေတာ့ ေအာ္ ဗန္တုိဆုိတာ ဒီလုိပါလားလုိ႔ သိတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဗန္တုိဆုိတာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ဘာဆုိ ဘာမွ မသိရေတာ့ဘူး” လုိ႔ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ ကုိထြန္းႏုိင္က ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ ဆြစ္ဇာလန္နဲ႔ အဂၤလန္လုိ ႏုိင္ငံမ်ိဳးေတြမွာေတာ့ ဗန္တုိ (Bando) ကစားနည္းကုိ ေလ့လာသူမ်ား ရွိသလို ႏုိင္ငံတကာ ဗန္တုိသုိင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံမွာေတာင္ ရွိတယ္လုိ႔ ဦးေအာင္ေဌးက ေျပာပါတယ္။

“ဗန္တုိကုိ အေပ်ာ့နဲ႔ အမာဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲထားတာေတာ့ ၾကားဖူးတယ္။ အေပ်ာ့ဗန္တုိဆုိတာ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အထိမခံပဲ ေရွာင္တိမ္းၿပီး တုန္႔ျပန္တဲ့နည္း။ အမာဗန္တိုကုိေတာ့ အခုေခတ္မွာလက္ေဝွ႔ လုိ႔ေခၚတယ္ဆုိတာ။ အဲဒါကေတာ့ အကြဲအၿပဲ မတြန္႔မဆုတ္ပဲ ရင္ဆုိင္ၿပီး ခံႏုိင္ရည္ရွိတဲ့သူက ႏုိင္တာပဲ။” လို႔ အသက္ ၂၉  ႏွစ္အရြယ္ ကိုေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာရင္း သူကိုယ္တိုင္ ဗန္တိုသုိင္းကို တတ္ကြ်မ္းလို႔မဟုတ္ဘဲ သ႔ူအဘိုးေျပာခဲ့ဖူးတာကို ျပန္လည္ေဖာက္သည္ခ်တာ လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဦးေအာင္ေဌးက ဗန္တုိရဲ႕ မူလအဓိပၸာယ္ဟာ “မိမိကုိယ္ကုိ က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္း” လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ခုေခတ္လူငယ္ေတြက က်န္ေက်ာင္း (တ႐ုတ္သိုင္းကားထဲမွ မင္းသားအမည္) ဆုိရင္သာ သိၾကတယ္။ ျမန္မာ့သုိင္း ဆိုရင္ေတာ့ မသိၾကေတာ့ဘူးကြ။ ေခတ္ရဲ႕ေရစီးေၾကာင္း၊ ႐ုပ္သံမီဒီယာေတြရဲ႕ ေရစီးေၾကာင္းေတြၾကားမွာ ျမန္မာ့သုိင္းက ညႇပ္ၿပီးက်န္ခဲ့တာပဲ။ ျမန္မာေတြ တ႐ုတ္ကား၊ ကုိရီးယားကားေတြ ၾကည့္တယ္။ အဲဒီအထဲက ေရွာင္လင္ေတြ ကြန္ဖူးေတြသိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာကားၾကည့္ရင္ ျမန္မာေတြ ဘာသုိင္းနဲ႔ ခ်ေနလဲဆုိတာ မသိဘူး။ တ႐ုတ္မွာဆုိရင္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကထဲကုိဝင္ဖုိ႔ ကြန္ဖူးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္လက္မွတ္တစ္ေစာင္ေတာ့ လုိတယ္လုိ႔ ၾကားဖူးတယ္။ ဒီလုိပဲ သူ႕လူမ်ိဳးအလုိက္ သူတုိ႔ရဲ႕ ႐ိုးရာဓေလ့ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းၾကရတာပဲ။ ငါတို႔ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ အဲဒါအားနည္းေနတယ္” လို႔ ဦးေအာင္ေဌး က ေျပာပါတယ္။

ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲျဖစ္ေနခိုက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ပြဲကို ၁၉၆၉  ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ က်င္းပခဲ့ဖူးပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္) ဝင္းထဲက အေဆာက္အဦ အဲဒီေနာက္ပိုင္းေတာ့ ေငြေၾကးအကုန္အက် မတတ္ႏိုင္လို႔ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပဖို႔ ျငင္းေနခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွၿပိဳင္ပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆီးဂိမ္းလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ SEA Games အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ အထီးက်န္ဆန္ေနခဲ့တဲ့ မူဝါဒကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ျပသတဲ့အေနနဲ႔  အစိုးရဟာ ဘတ္ဂ်တ္ အခက္ခဲရွိေနတဲ့ ၾကားက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဆီးဂိမ္းကို လက္ခံက်င္းပဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေငြေဆာင္တို႔မွာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား လုပ္သြားဖို႔ ျပင္ထားပါတယ္။

လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဗန္တိုဆုိတာ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ပါၿပီ။ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ဆီးဂိမ္းမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်င္ရင္ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းမွာ တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ဆီးဂိမ္းမွာ မတင္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ လာမယ့္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ဒီကစားနည္းကုိ ခ်န္ခဲ့ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမ့ခံ ဗန္တုိသိုင္းၿပိဳင္ပြဲကို ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲတခုခုမွာ ပါလာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳဆိုေနတယ္လို႔ ဦးေဌးေအာင္က ေျပာပါတယ္။ သူမွန္းတာကေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာလုပ္မယ့္ ၿပိဳင္ပြဲေပါ့။


သိုင္းသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား အေသးစိတ္ သိ႐ွိလိုပါက
ျမန္မာႏိုင္ငံသိုင္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ (၁၀) ရပ္ကြက္၊ ေမာင္းမကန္ကန္သာယာလမ္း၊
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရန္ကုန္။
ဖုန္း- ၀၁-၅၈၀၇၁၂၊ ၀၁-၅၈၄၃၅၃
Email: mtfthaing66@gmail.com သို႕ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။


အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးကို  မဇၩိမ မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း…

ေဆာင္းပါးကို ebook အေနနဲ႔ ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီေနရာမွာ download ယူႏိုင္ပါတယ္တင္ဗ်ာ။